Obec Tismice
Obec Tismice

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

26 RD a 6 BD, včetně technického vybavení LIMUZY

aktuálně 2022

S budoucí výstavbou souvisí i 1. změna územního plánu obce Tismice  a žaloba stavebníka podaná proti obci u Krajského soudu v Praze.

Krajský soud vydal v této věci Rozsudek dne 22.9.2022 s následujícím "zkráceně vypíchnutým závěrem: "...ačkoliv má obec při přijímání územního plánu širokou diskreci, musí tak činit v rámci zákonných mantinelů a postupů a výsledek uvedeného procesu se nesmí příčit zásadám spravedlnosti a účelu, pro který je uvedenou pravomocí obec nadána. Tímto účelem není svévolné omezování či povolování výstavby z pouhého rozmaru, nýbrž racionální územní samospráva, která bere při svém rozhodování v úvahu konfliktní zájmy zúčastněných subjektů a zájmů veřejných, přičemž je obec vzhledem ke svému nejužšímu sepjetí s územím nejlépe nadána jmenované konflikty vyřešit a zájmy vyvážit co možná nejlépe..."

18.8.2022 MěÚ Český brod přerušil řízení 26 RD a 6 BD, technická a dopravní infrastruktura, dělení pozemků, protože probíhá řízení o předběžné otázce na zrušení části změny č. 1 úzmního plánu Tismice u Krajského soudu v Praze. Soud by měl rozhodnout ve lhůtě 90 dní, tj. do 30.9.2022.

usnesení o přerušení řízení.pdf (392.47 kB)

Krajský úřad Středočeského kraje vrátil věc k novému projednání, více zde: KÚ_zrušení vrácení_2022.pdf (224.43 kB)

aktuálně 2020

Řízení pokračuje - více zde: Pokračování řízení 2020.pdf (261.97 kB)

 

Historie:

A)
První územní rozhodnutí (viz. příloha 1) bylo vydáno 5.1.2006. Toto bylo opakovaně prodlužováno (Příloha 2 a 3).

B)
Z důvodu opomenutí žádosti o poslední prodloužení, pozbylo původní rozhodnutí platnosti. Proto  roce 2015 obnovil projektant komunikaci s obcí. Podkladem pro nové řízení je projektová dokumentace (viz. příloha 4).

Územní řízení spis. zn. S-MUCB27533/2015/STAV/Bud (26 RD a 6 BD, technická a dopravní infrastruktura a dělení pozemků) bylo zahájeno 2.3.2016 (Příloha 5).  Obec se v průběhu přípravy řízení (před zahájením řízení dne 25.3.2016) vyjádřila k záměru kladně, resp. požadovala rekonstrukci komunikace 704 a údržbu komunikací obecně při stavbě. To bylo následně ošetřeno dvěma plánovacími smlouvami, jež OZ schválilo. 

Následně proběhlo ústní jednání na místě dne 20. 3. 2016 a 17.5.2016. Během diskuze vyplynulo několik závažných problémů:
1. zásobování pitnou vodou - mocnost a kvalita zdroje
2. likvidace splaškových vod (žumpy) - resp. neověřená kapacita ČOV Český Brod a Úvaly
3. zachování fungování svodnice povrchových vod, 
které obec zapracovala do svých stanovisek, viz  vyjádření obce ze dne 23.3.2016 (Příloha 6) a později z 14.6.2016 (Příloha 9). 
Na jednání dne 17. 5. 2016 v Limuzích, vedeném úřednicí stavebního úřadu, k výraznějšímu posunu ve vyjasnění vzniklých otázek nedošlo.
K nahlédnutí zde byl nový hydrogeologický posudek (Příloha 8).
 
C)
Dne 7.3.2016 bylo zahájeno samostatné řízení MUCB 6206/2016, spis.zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud o odstranění objektů bývalého statku (vyjma sýpky) a 30.5.2016 bylo v této věci samostatně kladně rozhodnuto o odstranění stavby – objekty bývalého statku Limuzy, č.j.: MUCB 14684/2016, spis. zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud.
 
B pokračování)
V rámci znovuzahájeného řízení(Příloha 5) byl Záměr podroben posouzení Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem Životního prostředí, v oblasti EIA - posuzování vlivů na životní prostředí.

Dne 16. 8.2016  stavební úřad oficiálně oznámil pokračování řízení a zároveň  zaslal Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí (Příloha 10)

Dne 29. 10. 2016 vyšel v MF Dnes - Střední Čechy článek: "Třikrát víc lidí obec nezvládne" (čtěte v příloze 11)

Dne 21. 12. 2016 v 16:52:48 hod  bylo obci Tismice datovou schránkou doručeno Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných a bytových domů v areálu statku v Limuzích. Vzhledem k nastupujícím svátkům a vytížení pošt je pravděpodobné, že účastníci řízení neobdrží rozhodnutí zasílaná poštou na dodejku včas. Termín pro odvolání je přitom stanoven na 15 dnů ode dne oznámení, dle právního zástupce obce tedy do 5.1.2017. 
Obec své odvolání připravuje.
Rozhodnutí je vyvěšeno na www.tismice.cz/úřad obce/ úřední deska a také zde (Příloha 12), níže.

Obec Tismice podala v zákonné lhůtě proti vydanému rozhodnutí své odvolání.
Obec byla ve svém odvolání úspěšná (Příloha 13).

D)
Dne 20.8.2018 "obnovil" Stavební úřad v Českém Brodě územní řízení ve věci výstavby.
Obec Tismice podala dne 3.9.2018 prostřednictvím svého právního zástupce spolu se spolkem Pro Limuzy  a panem Miloslavem Badou své námitky.

MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování znovu, již po druhé přes námitky obce Tismice, s nimiž se řádně nevypořádal, vydal dne 7.1.2019 Územní rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby 26 rodinných domů a 6ti bytových domů, technická a dopravní infrastruktura - "v areálu bývalého statku v Limuzích"
(Příloha 14)

Obec Tismice se v zákonné lhůtě znovu prostřednictvím svého právního zástupce odvolala.

OBEC TISMICE DEKLARUJE, ŽE PODPOŘÍ TAKOVÝ ZÁMĚR INVESTORA, KTERÝ ZODPOVĚDNĚ ŘEŠÍ ZÁSOBENÍ DANÉ LOKALITY PITNOU VODOU, DOSTUPNOU A MOŽNOU CENTRÁLNÍ LIKVIDACI SPLAŠKOVÝCH VOD, ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI A TAKÉ ZÁMĚR, KTERÝ ZAHRNUJE A V PODOBĚ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI REKONSTRUUJE STÁVAJÍCÍ HISTORICKOU SÝPKU.
OBEC JE PŘIPRAVENA NA TAKOVÉM ŘEŠENÍ, KTERÉ CHRÁNÍ ZÁJMY STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY I ZÁJMY BUDOUCÍCH STAVEBNÍKŮ, POTAŽMO OBYVATEL S INVESTOREM SPOLUPRACOVAT.

E)
aktuálně 16.7.2019
Krajský úřad Středočeského kraje dne 10.7.2019 Rozhodnutí č.j. MUCB 875/2019, spis. zn. S-MUCB 27533/2015/OSÚP-Fry ze dne 7.1.2019 ZRUŠIL A VRACÍ JEJ K NOVÉMU PROJEDNÁNÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU V ČESKÉM BRODĚ.
Více v příloze 15.

PŘÍLOHY:

Příloha 1: Územní rozhodnutí ze dne 5.1.2006 zde ke stažení

Příloha 2: Rozhodnurtí - prodloužení a změna investora, 11.12.2007 zde ke stažení

Příloha 3: Rozhodnutí - prodloužení, 8.6.2010 zde ke stažení

 

Příloha 5: Oznámení o zahájení územního řízení 2.3.2016 MUCB 5784/2016, S-MUCB27533/2015/STAV/Bud zde ke stažení

Příloha 4: Podklady pro nové územní řízení

- PD situace zde ke stažení

- PD text zde ke stažení

- PD text PBŘ zde ke stažení

- PD koordinační situace zde ke stažení

- Plánovací smlouva zde ke stažení

- Stanovisko KÚ Středočeského kraje - posouzení EIA zde ke stažení

 

Příloha 6: Stanovisko obce Tismice k zahájenému územnímu řízení, uplatněné dne 23. 3. 2016 zde ke stažení

Příloha 7: Nařízení ústního jednání ze dne 19.4.2016 zde ke stažení

Příloha 8: Hydrogeologický posudek hydrogeologický posudek

Příloha 9: Stanovisko obce Tismice - doplnění ze dne 14.6.2016 zde ke stažení

Příloha 10: Oznámení o pokračování řízení 16. 8. 2016 zde ke stažení a

Sdělení - seznámení se s podklady rozhodnutí 16. 8. 2016 zde ke stažení

Příloha 11: Článek v MF Dnes - Limuzy - 29.10.2016

Příloha 12: Územní rozhodnutí o dělení pozemků a o umístění stavby 26 RD a 6 BD, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury

Příloha 13: Rozhodnutí - úspěšné odvolání 2017

Příloha 14: Rozhodnutí ze dne 7.1.2019 zde ke stažení

Příloha 15:Rozhodnutí ze dne 10.7.2019 zde ke stažení

Datum vložení: 3. 10. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2022 16:23
Autor: Ing. Martina Zdražilová

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mapová aplikace

TopGis mapová aplikace obce Tismice

Fůra sena

Fůra sena