Obec Tismice
Obec Tismice

KANALIZACE A VODOVOD

ODEČTY VODOMĚRŮ 

Vážení odběratelé.

Odečty vodoměrů pro fakturaci vodného za 1. pololetí roku 2024 a kontrola napojení vodovodu budou provedeny fyzicky (nikoliv formou samoodečtu)  v termínu od 21.6. do 30.6.2024. Vzhledem k možnosti využití víkendu požadujeme zpřístupnění rekreačních objektů. Výjimečně lze s obcí Tismice domluvit jiný, POUZE DŘÍVĚJŠÍ, termín. Majitelé nemovitostí budou kontaktováni pracovníky obce – J. Dittrich, Z. Bauer, J. Koza a P. Kunc. V případě změny budeme informovat.  

Obec Tismice – provozovatel veřejného vodovodu

 

 

Upozornění:

Při provádění odečtů fyzicky přiděluje  pracovníkům seznam nemovitostí OÚ Tismice. NENÍ MOŽNÉ SI ODEČITATELE VYBRAT A PŘEDNOSTNĚ SI JEJ POZVAT. Děkujeme za pochopení.

Je třeba, aby jímky byly čisté a suché!!!

Obec Tismice – provozovatel veřejného vodovodu

 

31.12.2024 - VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2024

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro rok 2024 stočné ve výši 45,- Kč bez DPH. Stočné má jednosložkovou formu. Zastupitelstvo stanoví pro rok 2024 vodné ve výši 65,- Kč bez DPH. Vodné má jednosložkovou formu.

 

  • Ukázka zapojení vodovodu v rozporu se zákonem a odběratelskou smlouvou. Přívod ze studny a potrubí z veřejného vodovodu je svedeno do jednoho rozvodu pokračujícího do domu!!! 

nesprávně provedený rozvod vody v nemovitosti

čl. II smlouvy:

Odběratel je povinen užívat vodovodní přípojku a vnitřní vodovod takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve Vodovodu Tismice. Přípojka ani vnitřní vodovod nesmí být jakkoliv propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, a to ani přes uzavíratelné šoupě, jednosměrný ventil či jen dočasně (přepínání je zakázané).

čl. V smlouvy:

Pro případ prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy, se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem a tímto sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu provozovateli ve výši 5 000,- Kč:

  1. v případě neoprávněného odběru vody z Vodovodu Tismice,

  2. znemožnění přístupu k vodoměru,

  3. používání vnitřního vodovodu v rozporu s čl. II.

 

Ukazatelé  jakosti dodávané vody:

  • vápník: 30,10 mg/l
  • hořčík: 18,20 mg/l
  • dusičnany: 14,10 mg/l

 

Pokyny pro užívání kanalizace

Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby – při osazení čerpadla, návod k používání. Zároveň svým podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Tismice doporučuje se s předaným návodem znovu seznámit. Je vhodné též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Níže jsou uvedena ta nejzásadnější pravidla:

Do kanalizace, resp. do Čerpací šachty se nesmí dostat:

 - písek, kamínky, hlína apod.

 - vlákniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky (pozor ani ty, u nichž výrobce garantuje jejich samovolné rozložení!!!), textilie

 - pevné předměty – dřevo, kameny, hračky

-  agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy

 - tuky, oleje z fritovacího hrnce apod., (provozovny s kuchyní musí osadit před čerpací šachtu lapač tuků)

- odpad z kuchyňského drtiče

- dešťové vody

Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně prohlédnout, čistit proudem vody. U bytových domů byly osazeny česlicové koše, které by měly zachytit největší nečistoty. Každý vlastník bytového domu byl měl zajistit kontrolu a pravidelné čištění těchto košů. FOTO: česlicový koš

Co dělat v případě poruchy?

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba, aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu předaného f. Presskan. Pokud si sami nevíte rady, voláte obecní úřad (321 622 422), který zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře.

Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo na místě poradí nebo jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad bude čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.

 

Pokyny pro užívání vodovodu

Po instalaci vodoměru si každý může připravit rozvody vodovodu – ty budou napojeny za vodoměrem z pohledu od vstupu do šachty nebo nemovitosti. Každý vodoměr je cejchován. Šoupě na hlavním řadu však zůstane zavřeno do té doby, než budou provedeny desinfekční proplachy řadů a Krajskou hygienickou stanicí potvrzeny laboratorní výsledky vody. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze provozovatel, tj. pouze pracovník obce. Tzn. že pustit vodu do nemovitosti, tj. zprovoznit vodovodní přípojku není možné dříve, než tak učiní provozovatel.

Obec Tismice upozorňuje, že pro vodu ze stávajícího zdroje (studny) a vodu z veřejného vodovodu nesmí být používáno stejné potrubí. Potrubí nesmí být propojeno ani přes uzavřené šoupě. Možnost přepínání je zakázána. Ten, kdo provozovateli výše uvedeným způsobem zhorší kvalitu vody nebo způsobí jinou havárii veřejného vodovodu, je za způsobenou škodu (obecné ohrožení) zodpovědný v plném rozsahu.

Po zprovoznění vodovodní přípojky provozovatelem, je třeba nechat odtéct vodu, která v přípojce po dobu výstavby zůstala stát a umožnit proplach přípojky dostatečným množstvím pitné vody.

 

Provoz

Obec Tismice zaměstnala na dohodu pana Jiřího Kozu, Jaroslava Dittricha, Václava Suse ml. a dále pověřila jejich koordinací místostarostu obce, pana Petra Heřtuse. S těmi to lidmi se budete setkávat v případě odečtů vodoměrů, kontroly napojení a v případě poruchy zařízení. Záruční servis technologie kanalizace (mimo drobných provozních závad odstraněných výše uvedenými pracovníky obce) bude provádět dodavatel technologie – společnost PRESSKAN system, a.s., středisko Mukařov. Jako záruční však budou uznány jen „nezaviněné“ poruchy. To bude klást velké nároky na všechny uživatele technologie, koncové zákazníky, tedy občany.

 

Jak bude probíhat napojování nemovitostí, které nebyly z akce dokončené 27.12.2017 (dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby Tismice – splašková kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy) realizovány?

vodovod – v souladu s platným stavebním povolením, lze napojit jen stávající zástavbu, tj. zástavbu zkolaudovanou k 27.12.2017. Z kapacitních důvodů skupinového vodovodu Škvorec nelze další zástavbu až do plánovaného navýšení kapacity vodovodu připojit. Navýšení kapacity vodovodu se předpokládá v horizontu cca 5 let a je zcela v kompetenci vlastníka skupinového vodovodu. Obec nemá možnost tuto skutečnost ovlivnit.

kanalizace – obec Tismice má na základě Smlouvy o provozně souvisejících kanalizacích s městem Český Brod garantováno množství odpadních vod v objemu 680 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato hodnota počítá s rozvojem obce v souladu s platným územním plánem a umožňuje tedy napojovat i nové nemovitosti, zkolaudované po 27. 12. 2017. A to až do naplnění smluvní kapacity.

 

Napojení dle výše uvedených podmínek je tedy možné pouze:

  • s písemným souhlasem provozovatele (obce Tismice)
  • v souladu s technickými požadavky provozovatele (obce Tismice)
  • v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválenou Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017 

Povinnosti poplatníků plynoucí z platné Obecně závazné vyhlášky obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválené Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017. Vyhláška je řádně zveřejněna na www.tismice.cz a obecní vývěsce.

Mobilní aplikace

v obraze

google-play-downloadapp-store-download

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mapová aplikace

TopGis mapová aplikace obce Tismice

Fůra sena

Fůra sena