Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

15.5.2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TISMICE ZA ROK 2018 - SCHVÁLENÝ DNE 6.5.2019 zde ke stažení

Přílohy č. 1-5, viz návrh níže

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 Zákona č. 250/2000 Sb.,   rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění, zveřejnilo, projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce Tismice a Závěrečný účet obce Tismice za rok 2018 (viz Příloha 4), včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tismice, a to BEZ VÝHRAD.

Výsledek hlasování:             Pro      7                      Proti 0                       Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/4/2019 bylo schváleno.

 

 

15.4.2019

ZÁVĚRČNÝ ÚČET OBCE TISMICE 2018 - NÁVRH

zveřejněno od 15.4.2019 do schválení Zastupitelstvem obce Tismice

 

NÁVRH - Závěrečný účet obce Tismice za rok 2018 zde ke stažení

Příloha č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok 2018 zde ke stažení

Příloha č. 2: Účetní závěrka Mateřské školy Tismice, příspěvkové organizace zde ke stažení + zde ke stažení

Příloha č. 3: Komentář k rozboru plnění rozpočtu v roce 2018 zde ke stažení

Příloha č. 4: Výkaz FIN 2-12 M zde ke stažení

Příloha č. 5: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky obce Tismice 2018 zde ke stažení

 

 

 

 

12.2.2019

Rzpis schváleného rozpočtu po položkách zde ke stažení

 

8.2.2019

Usnesení 8/1/2019 ze dne 29.1.2019:

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice na období 2019–2024_aktualizace 2019.

dokument zde ke stažení + Tabulková část

 

14.12.2018

Obec Tismice v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje, že na elektronické úřední desce, v sekci Úřad obce, může každý vyhledat tyto informace týkající se rozpočtu obce Tismice, resp. rozpočtu obcí zřízené příspěvkové organizace – MŠ :

 • Schválený rozpočet obce Tismice na rok 2019
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice do r. 2024
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Tismice do r. 2021
 • Schválený objem a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele pro MŠv roce 2019
 • Schválený strategický dokument rozvoje obce Tismice

Do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout v kanceláři starosty obce v úředních hodinách Obecního úřadu Tismice.

 

Usnesení č. 5/9/2018 ze dne 4.12.2018:

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Objem a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele Mateřské škole Tismice na rok 2019 (Příloha 4) zde ke stažení a zde ke stažení a dále Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Tismice na období 2019–2021 (Příloha 5) zde ke stažení.

 

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Rozpočet obce Tismice (resp. jeho závazné ukazatele) na rok 2019 (Příloha 6) zde ke stažení. Rozpočet je schválen jako SCHODKOVÝ s tím, že výdaje rozpočtu jsou mimo příjmy běžného roku kryty zapojením finanční rezervy obce Tismice z minulých let.

 

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice na období 2019–2024 (Příloha 7) zde ke staženízde ke stažení.

 

Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice – aktualizace 2018 (Příloha 8) zde ke stažení.

 

 

***

16.11.2018

Obec Tismice v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje, že na elektronické úřední desce, v sekci Úřad obce, může každý vyhledat tyto informace týkající se rozpočtu obce Tismice, resp. rozpočtu obcí zřízené příspěvkové organizace – MŠ :

 • Návrh rozpočtu obce Tismice na rok 2019
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tismice
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Tismice
 • Návrh ředitele školy na objem a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele v roce 2019
 • Návrh strategického dokumentu rozvoje obce Tismice

Připomínky k návrhům dokumentů mohou občané obce Tismice uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění konkrétního návrhu dokumentu (nejpozději do 4.12.2018, včetně) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva (dne 4.12.2018).

Do listinné podoby dokumentů lze nahlédnout v kanceláři starosty obce v úředních hodinách Obecního úřadu Tismice.

 

 

15.11.2018

Návrh ředitele školy na objem a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele v roce 2019

zde ke stažení

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (plán výnosů a nákladů) MŠ Tismice na 2019-2021 zde ke stažení

Návrh Místního strategického dokumentu rozvoje obce Tismice - aktualizace 2018

zde ke stažení

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Tismice na období 2019 - 2024

zde ke stažení + příloha zde ke stažení

Návrh Rozpočtu obce Tismice na rok 2019_závazné ukazatele zde ke stažení

 

***

 

6.11.2018 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok 2018

27. 4. 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TISMICE ZA ROK 2017 - SCHVÁLENÝ

přílohy viz návrh

 

ZÁVĚRČNÝ ÚČET OBCE TISMICE 2017 - NÁVRH

zveřejněno od 13.3.2018 - do schválení Zastupitelstvem obce Tismice

NÁVRH - Závěrečný účet obce Tismice za rok 2017 zde ke stažení

Příloha č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tismice za rok 2017 zde ke stažení

Příloha č. 2: Účetní závěrka Mateřské školy Tismice, příspěvkové organizace zde ke stažení

Příloha č. 3: Komentář k rozboru plnění rozpočtu v roce 2017 zde ke stažení

Příloha č. 4: Výkaz FIN 2-12 M zde ke stažení

Příloha č. 5: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky obce Tismice 2017 zde ke stažení

 

 

20.2.2018 -  celoročně

SCHVÁLENÝ Střednědobý výhled rozpočtu obce Tismice na období 2018 - 2023 zde ke stažení, tabulka - příloha zde ke stažení

 

2.2.2018 - celoročně

Rozpis schváleného rozpočtuna rok 2018  po položkách zde ke stažení

 

15.12. - 29.12.2017

SCHVÁLENÝ Střednědobý výhledu rozpočtu MŠ Tismice zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Návrh objemu a rozdělení provozního příspěvku zřizovatele pro MŠ Tismice na rok 2018 zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Rozpočet (závazné ukazatele) obce Tismice na rok 2018 zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Rozpočtový výhled obce Tismice na období 2018 - 2023 zde ke stažení

SCHVÁLENÝ Místní strategický dokument rozvoje obce Tismice zde ke stažení

 

 

24.11.2017 NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Tismice zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Rozpočtu obce Tismice na rok 2018 (závazné ukazatele) zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Rozpočtu MŠ Tismice na rok 2018 zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Rozpočtového výhledu obce Tismice na období 2018 - 2023 zde ke stažení

21.11.2017 NÁVRH Místního strategického dokumentu rozvoje obce Tismice zde ke stažení

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři starosty obce Tismice v úředních hodinách Obecního úřadu Tismice.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Tismice uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění (tj. do 11. 12. 2017) nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.