Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Nový dokumentární film o Marii Terezii vévodkyni savojské - neděle 26. 2. 2017 na ČT 2

Vážené dámy a pánové,
jsem rád, že Vás mohu informovat o dokumentárním filmu (délka 27 minut), který je věnován Marii Terezii vévodkyni savojské, dceři knížete Jana Adama z Liechtensteinu. Pořad bude odvysílán na ČT2 v neděli 26. února 2017 v pořadu Cesty víry, asi ve 12.30 (televizní program ještě není upřesněn).

V dokumentárním filmu vystoupí přední čeští historici z Univerzity Karlovy, kteří diváky seznámí se životem a dílem vévodkyně savojské, která se stala skutečnou dobrodějkou na středočeských panstvích Liechtensteinů, zejména na Černokostelecku. Řada zajímavých informací o jejím životě bude zveřejněna poprvé. V pořadu vystoupí i lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans-Adam II.

Dne 20. února 2017 si připomeneme 245. výročí úmrtí velkorysé a štědré mecenášky. Mimo jiné zavedla povinnou bezplatnou školní docházku na svých panstvích o mnoho dříve, než Marie Terezie a vybudovala dobře fungující sociální systém. Zasloužila se o obnovu třicetiletou válkou těžce postiženého černokosteleckého panství, o opravu nebo postavení nových kostelů a o vybudování mariánského poutního místa v Tismicích u Českého Brodu.

Ve Vídni založila Savojskou rytířskou akademii, která ve své době měla vyšší kvalitativní úroveň, než vídeňská univerzita a založila zde i Dům savojských dam pro 20 chudých šlechtických dívek (polovina míst byla určena pro dívky z Českého království). V podpoře veřejných projektů a sociálních služeb pokračovali a pokračují další členové rodu Liechtensteinů dodnes.

Více informací o Marii Terezii savojské, které byla věnována výstava v městském muzeu v Kostelci nad černými lesy v létě 2012, naleznete také ve zpravodaji Česko-Lichtenštejnsko DNES č. 3/2012: http://www.hs-liechtenstein.cz/newsletter_3_2012cz2.pdf

Ing. Pavel Juřík
Historický spolek Liechtenstein

5. 2. 2017

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Informace pro občany týkající se povinnosti "Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění na tuhá paliva" naleznete v sekci "Důležité odkazy"

1. 11. 2016

Virtuální prohlídka kostela "Račte vstoupit."

Virtuální prohlídka kostela "Račte vstoupit."Vážení čtenáři obecních stránek.
V sekci Kostel na Nebevzetí Panny Marie naleznete vstupní "vrátka" do kostela.

21. 9. 2016

KÁCET NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH BEZ POVOLENÍ LZE POUZE OVOCNÉ STROMY

KÁCET NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH BEZ POVOLENÍ LZE POUZE OVOCNÉ STROMYOpět se mění podmínky pro kácení stromů

Od 1. listopadu 2014 platí nová vyhláška, kterou se mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou lidé potřebovat povolení.

Češi si tak už nebudou moci na svých zahradách kácet tyto vzrostlé stromy, jak se jim zlíbí. Opět to bude možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody a krajiny, což je odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu.

Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července loňského roku, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala.

„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ uvedl náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.

Předchozí podoba vyhlášky podle něj navíc diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. „V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet například zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů,“ doplnil Mana.

Definice zahrady podle katastru

Vyhláška také upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení.

Naopak povolení bude potřeba na kácení všech vzrostlých neovocných dřevin. „Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ konstatoval náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

Ochránci přírody od loňska upozornili na několik případů zbytečného kácení lip, dubů, nebo i dalších druhů prastarých stromů, které měly významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu. Vlastníci cenných stromů je také často pokácí jen kvůli tomu, že nechtějí hrabat listí, nebo si chtějí zajistit topení na zimu.

O povolení pokácet vzrostlé neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody, tedy na obecním či městském úřadu. Správní úkon nebude podle ministerstva životního prostředí stát žadatele ani korunu. Ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout.

******NÍŽE UVEDENÉ JIŽ NEPLATÍ******
Kácet stromy na vlastních zahradách lze nově i bez povolení obecního úřadu -Informace k vyhlášce o ochraně dřevin
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých stránkách informace k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.
Povolení ke kácení dřevin, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, již nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou definovány jako veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí.
Jak je vyhláškou definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.
Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

12. 9. 2016 Zobrazit více

FOTO - RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ V TISMICÍCH

Na níže uvedeném odkaze naleznete fotografie z koncertu plného krásné sváteční atmosféry.
Zdroj: ZUŠ Český Brod

22. 12. 2015 Zobrazit více

Platba daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO

Viz. informační leták v příloze.
Prostřednictvím SIPO může daň hradit pouze majitel SIPA, nikdo jiný (např. pokud je SIPO na manžela a daň z nemovitých věcí vedena na manželku, není možné daň prostřednictvím SIPA zaplatit).
Upozornění:
NA POKLADNĚ FINANČNÍHO ÚŘADU V ČESKÉM BRODĚ NEBUDE MOŽNÉ UHRADIT DAŇ Z NEMOVITOSTI HOTOVĚ!!!

9. 11. 2015 Zobrazit více

Pravidla pro údržbu a výstavbu sjezdů a nájezdů na území obce Tismice

Zastupitelstvo obce schválilo pravidla pro výstavbu a údržbu vjezdů k nemovitostem. Pravidla platí pro vlastníky nemovitostí v k.ú. Tismice a k.ú. Limuzy. Pravidla jsou určena pro budování novostaveb i pro údržbu stávajících příjezdů k domům.
(oú)

16. 4. 2015 Zobrazit více

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Více naleznete také v sekci DŮLEŽITÉ ODKAZY

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jan Novák.
První krok – místně příslušný obecní úřad. Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel.
Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.
Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.
Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad.
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Co s sebou?
Starý řidičský průkaz
Občanský průkaz
Pasovou fotografii
Co s sebou?
Velký i malý technický průkaz
Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)
Potvrzení o technické kontrole
Obě registrační značky z vozidla
(v případě stěhování do jiného kraje)

Česká správa sociálního zabezpečení.
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.
Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.
Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.
Jde především o:
 banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
 dodavatele elektrické energie,
 plynárny,
 komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
 ošetřujícího lékaře, zubaře,
 zaměstnavatele či školu,
 poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
 telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.

9. 10. 2014

Kaminony aktuálně - bojují všechny malé obce - připojily se i Tismice

Kaminony aktuálně - bojují všechny malé obce - připojily se i Tismice21.8.2014
Aktuálně
Objíždění mýtného a kamiony v obcích? Marginální problém, vzkázal ministr dopravy starostům.
21. 8. 2014
Přes sedmdesát obcí, které v Otevřeném dopise adresovaném ministrovi dopravy [1] žádaly, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích, se dočkaly přezíravé odpovědi. Podle ministra dopravy Antonína Prachaře je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální záležitostí" a obce mají dostatečné možnosti, jak se tranzitní dopravě bránit. [2]

Ve skutečnosti mají obce pouze velmi omezené možnosti, jak se bránit průjezdu kamionů. Jen málokde se podaří regulovat těžkou tranzitní dopravu zákazovými značkami. Současná legislativa takové opatření sice umožňuje, obce však opakovaně naráží na nevoli úřadů, zejména Policie ČR. (Ostatně i samo ministerstvo zaujímá k tomuto řešení dle vyjádření v dopise spíš opatrný postoj.) A bohužel i v případech, kdy se podaří zákaz vjezdu pro těžká vozidla prosadit, vzniká problém s dodržováním a vymáháním zákazu. [3] Ministerstvo navíc ve své odpovědi uvádí i zcela nepravdivé informace, např. o údajném omezení průjezdu nákladních vozidel na silnici II/605 ve Středočeském kraji. [4]

Pokud jde o rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd, ministerstvo ve své odpovědi uvádí, že je k této možnosti „velice skeptické", a to z důvodu údajné ekonomické neefektivnosti rozšířeného zpoplatnění. Na základě realizovaných předběžných ekonomických posouzení „dospěli k závěru, že žádné případné benefity ze zpoplatnění silnic II. a III. třídy nemohou dostatečně vynahradit či jiným způsobem refundovat investice do jejich zpoplatnění." Ministerstvo dopravy odkazuje na dvě již existující studie, které údajně dokládají ekonomickou neefektivnost rozšíření mýtného systému. [5]

Markéta Šugárková z Dopravní federace k tomu uvádí:

„V tomto kontextu je dobré se ptát, proč Ministerstvo dopravy vypsalo výběrové řízení na projektového manažera v hodnotě až 100 mil. Kč, který má posoudit varianty a způsob zpoplatnění silnic po roce 2016, jestliže již ministr „ví", jaká varianta zpoplatnění je či není výhodná. V každém případě platí, že při posuzování ekonomické výhodnosti je vždy třeba brát v potaz veškeré náklady a přínosy navrhovaných řešení. V případě rozšířeného zpoplatnění silnic jsou to oproti samotným nákladům na rozšíření systému zejména benefity ve formě snížení škod na majetku a zdraví obyvatel obcí, snížení škod na silnicích nižších tříd a obecně zvýšení výběru mýta na komunikacích, které jsou k nákladní dopravě určené."
K odpovědi ministra dopravy se vyjádřili také někteří starostové obcí:

František Končel, starosta města Mýto:

"S dopisem pana ministra nelze souhlasit. Rozhoduje ekonomika a dopravci budou stále šetřit na mýtném, které na dálnici zvýhodňuje auta v kategorii Euro 5 a vyšší. Ta starší, která ušetří nejvíce, vyhání na okresní silnice. V době satelitů u nás nic nejde, zatímco v zahraničí satelitní systém funguje normálně.. Odpověď pana ministra je pro nás zklamáním, protože nepřináší žádné řešení."

Marie Matysová, starostka obce Horní Police:

"Liberecký a Ústecký kraj nechaly zpracovat studii, ze které vyplývá, že 70% kamionové dopravy na komunikaci II/262 je zbytné, tj. jejich cesta nezačíná ani nekončí na silnici II/262, pouze tudy projíždí.Bohužel správní řízení, které probíhalo v obou krajích, skončilo na negativních stanoviscích Policie ČR. Po roce od uskutečněných setkání tak máme v ruce pouze vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, která na základě měření uznala podnět obce Horní Police k omezení kamionové dopravy jako oprávněný." [6]

Ing. Jiří Lajtoch, primátor města Přerova:

„Nelze souhlasit s názorem, že objíždění zpoplatněných komunikací přes silnice nižších tříd je marginální záležitostí. Naopak je pravidlem, že dopravci se cíleně vyhýbají placeným úsekům. Takové chování je založeno na logickém základu, který spatřujeme v nárůstu nákladů přepravce, jenž jako dobrý hospodář využije existující paralelní nezpoplatněné krajské silnice. Toto tvrzení je prokázáno skutečností, že na území města Přerova se nachází jen jedna mýtná brána, která je umístěna na silnici I/47 u místní části Přerov IX-Lýsky, a právě tato je účelově objížděna přes krajské silnice II. a III. třídy vedoucí přes místní obce směrem na město Přerov. K objíždění dochází i přesto, že je průjezd městem pro kamiony složitý a po silnicích II. a III. třídy spojen s průjezdem obcemi se sníženou rychlostí, tj. je podstatně navýšena doba jízdy a někdy i ujeté km."

Poznámky:

[1] Otevřený dopis zástupců obcí ministrovi dopravy ze dne 28.5.2014. Dopis, včetně seznamu obcí, které se k dopisu připojily, je k dispozici zde: http://www.dopravnifederace.cz/temata/dopis-obci-ministrovi-dopravy-2014 (celkem se k dopisu připojilo 73 měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova).

[2] Odpověď ministra dopravy ze 17. 6. 2014 je přílohou tiskové zprávy.

[3] Tyto skutečnosti potvrdil výzkum mezi obcemi realizovaný Dopravní federací v první polovině roku 2014. Obce zatížené těžkou nákladní dopravou dle jednotlivých krajů a jejich aktuální situace viz Mapa obcí: http://www.dopravnifederace.cz/mapa/

[4] Jak aktuálně potvrzují i starostové obcí podél sil. II/605 ve Středočeském kraji (Cerhovice, Žebrák, Mýto aj.), na uvedené trase není omezen vjezd pro těžkou nákladní dopravu. Zákaz zde platil dočasně v minulosti kvůli špatnému stavu mostu a silnice v Žebráku, po opravě silnice byl zákaz zrušen. Dle informací starosty obce Cerhovice navíc ani v době zákazu vjezdu kamiony zákaz nerespektovaly. (Také v Plzeňském kraji se obce podél II/605 snaží dosáhnout zákazu již léta, zatím neúspěšně). Ministerstvo dopravy na dotaz Dopravní federace, z jakého zdroje čerpalo informaci o omezení vjezdu nákladních vozidel a jeho bezproblémovém fungování na dané trase, pouze odpovědělo, že dle jím provedených místních šetření je na silnici II/605 minimální provoz nákladních vozidel, a to i v případě uzavírky na dálnici D5. (Informace MD zaslaná e-mailem dne 4. 8. 2014)

[5] Jedna z těchto studií (Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II. a III. třídy pro vozidla nad 3,5 t, 2011) mj. konstatuje, že náklady na rozšíření zpoplatnění na silnice I. až III. třídy budou známy až po dokončení výběrového řízení na poskytovatele těchto služeb (str. 20). Druhá studie, na kterou MD odkazuje, je: Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technickoekonomická část), Deloitte Advisory s.r.o. 2012. V ní se doporučuje z ekonomických důvodů (sic!) zpoplatnit všechny silnice I. třídy a příznivě hodnocena je i varianta zahrnující zpoplatnění té části silnic II. třídy, které by jinak sloužily jako levné objízdné trasy pro zpoplatněné silnice vyšších tříd.
Na tyto studie odkazuje MD ve své odpovědi na Žádost o informaci zaslanou Dopravní federací (informace poskytnuta emailem 4. 8. 2014). Studie jsou přílohou tiskové zprávy.3.4.2014 aktuálně
Zastupitelé obce Tismice po zvážení výsledků kontrolních měření v Tismicích a Krupé preferují stávající organizaci dopravy, neboť jediné možné řešení (dle Středočeského kraje)- zjednosměrnění nákladní dopravy, by přineslo razantní nárůst počtu kamionů při průjezdu obcí Tismice.
Ke shodnému názoru dospěly také obce Mrzky a  Doubravčice. Štíhlice by zjednosměrnění uvítaly, stejně tak pro obec Krupou by to bylo velmi odlehčující řešení na náš úkor.

Naskytne-li se jakákoliv jiná možnost řešení, budeme o ni usilovat.

M. Zdražilová

31.1.2014
V závěru roku 2013 provedla KSÚS měření intenzity dopravyv Tismicích a Krupé, viz. ke ztažení ZIP soubor níže.
Obec se nyní musí rozhodnout, zda bude nadále požadovat zjednosměrnění dopravy či nikoliv.
Celá situace se radikálně opět změní v průběhu roku 2014, kdy bude otevřen most Říčanech a Doubravčanech.

Uvítáme názory občanů. Zastupitelé budou o věci jednat 5.2.2014

M. Zdražilová, starostka obce


---------------------
Dne 24.9.2013 proběhlo na Obecním úřadě v Tismicích jednání zástupců okolních obcí, zástupců SÚS Středočeského kraje a vedoucích odborů dopravy v Českém Brodě a v Říčanech, jehož předmětem byla možná úprava dopravního značení v regionu. Plánované značení v hodnotě 300.000,- Kč zavede jednosměrnou dopravu pro kamiony přes obce Tismice - Mukařov a v druhém směru přes Kostelec nad Černými lesy. Protože se však doprava v posledních měsících výrazně zklidnila, nelze konstatovat, zda plánované opatření věci spíše neuškodí. Z tohoto důvodu se přítomní domluvili, že po dobu několika příštích měsíců bude intenzita dopravy radarově monitorována a výsledky následně vyhodnoceny.

M. Zdražilová
--------------
původní zpráva z r. 2011

PŘIDEJTE SE!
Vážení spoluobčané i občané okolních obcí, ležících na komunikaci č. II/113, již velmi dlouho jste mne žádali o nějaké jasné slovo v otázce kamionové dopravy. Zastupitelstvo obce Tismice je s Vámi občany zcela za jedno v tom, že intenzita kamionové dopravy právě v Tismicích je neúnosná a výrazně negativně ovlivňuje život v obci. Proto jsme připravili text petice, kterou, bude-li Vámi významně podpořena, doručíme kompetentním orgánům.
Petici je možné od 2. ledna 2012 podepisovat na Obecním úřadě v Tismicíc, popř. na jiných obecních úřadech "na trase", budou-li tyto ochotny naši akci podpořit.

Věříme, že naše společné úsilí přinese výsledky.


Martina Zdražilová, starostka obce Tismice

text petice ke ztažení níže
ilustrační foto: internet

21. 8. 2014 Zobrazit více

DŮLEŽITÉ KONTAKTY - BEZPEČNOST, PÉČE O VAŠE BLÍZKÉ

viz. přílohy nebo sekce Důležité odkazy

15. 5. 2014 Zobrazit více

Stránka