Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

UZAVÍRKA MRZKY A ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ - září, říjen 2019

V období 1.9. nebo 2.9. – 31.10. 2019 bude na dvě etapy (každá 1 celý kalendářní měsíc) úplná uzavírka silnice II/113 v Mrzkách z důvodu výstavby kanalizace v obci.

Při každé etapě bude umožněno otáčení v Mrzkách na návsi. V první etapě se bude do Mrzek zajíždět závlekem od Tismic, a v druhé závlekem od Doubravčic. V první etapě budou všechny zastávky zachovány, v druhé etapě bude v obou směrech zrušena zastávka „Tismice, MŠ“ a přemístěna zastávka „Mrzky“. Objízdná trasa bude přes Vrátkov.

Podle předběžných informací bude nutno opravdu celé dva měsíce jezdit po objížďce.

Výluková trasa bude cca o 5 – 5,5 km na spoj delší, tzn. vyžádá si prodloužení jízdní doby jednoho spoje o 7 minut. To znamená změnu podmínek pro některé přestupy. Některé přípoje nevyjdou a některé se vytvoří nebo zlepší.

Výlukové změny na lince 491 se dotknou přestupních vazeb s linkou 423 a přestupů v Mukařově.

Přestupy v Mukařově je možno vyřešit bez zásahu do jízdních řádů linek 381, 382, 387, tzn. pouze změnou vyčkávacích poznámek.

Přestupy v Doubravčicích nemají ve výluce moc dobré řešení, protože těch 7 minut, o které je nutno prodloužit jízdní dobu, chybí.

Samozřejmě se o těch 7 minut zvyšuje riziko ujetí přípoje v Českém Brodě, pokud bude spoj čekat v Mukařově na přípoj od Prahy, a naopak.

Žádná obec ale nepřijde o žádný spoj, i do Mrzek budou během obou etap zajíždět všechny spoje.
Z návrhu výlukového JŘ linky 491 vyplývá:
V pracovní den:
- zrušení návaznosti v Doubravčicích z 423 v 5:29 na 491 do Č. Brodu v 5:31, jelikož ten musí jet o 7 minut dříve, tudíž v 5:24.

- nebudou vycházet odpoledne návaznosti v Doubravčicích (příjezd od Č. Brodu posunut z xx:01 na xx:08, odjezd do Úval v xx:05), ale vzniknou nebo se zlepší návaznosti dopoledne a odpoledne v Č. Brodě od Doubravčic (příjezd xx:18, resp. 1x v xx:13) na vlak do Prahy (odjezd xx:25)

- odpoledne v Mukařově přestupy od Doubravčic do Prahy na odjezdy v xx:30 místo xx:15

V sobotu a neděli:

- v sobotu posun prvních dvou spojů do Č. Brodu tak, aby zůstaly zachovány návaznosti na vlak do Prahy

- v sobotu posun prvního spoje do Mukařova tak, aby zůstala zachována návaznost do Prahy

- ostatní spoje upraveny po vzoru pracovního dne, tzn. zachovány odjezdy z Č. Brodu v xx:46 s návazností na vlak s příjezdem v xx:38, a zachovány odjezdy z Mukařova v xx:45 s návazností na příjezd bus z Prahy v xx:30

Jízdní řád bude sice pro obě etapy zvlášť, ale podmínky pro přestupy budou platit pravděpodobně pro obě etapy. Závlek od Doubravčic bude sice cca o 0,5 km na spoj delší, než závlek od Tismic, ale časové polohy zůstanou zachovány. Rozdíl bude pouze pro zastávku „Mrzky“ a pak v tom, že při závleku od Doubravčic bude zrušena zastávka „Tismice, MŠ“.

ROPID děkuje za pochopení

19. 8. 2019

V Tismicích se v areálu jatek již týden pohybuje toulavý pejsek

V Tismicích se v areálu jatek již týden pohybuje toulavý pejsekŽádáme majitele, aby kontaktoval Obecní úřad Tismice (605488049).

16. 8. 2019

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - 26 RD a 6 BD, včetně technického vybavení LIMUZY

A)
První územní rozhodnutí (viz. příloha 1) bylo vydáno 5.1.2006. Toto bylo opakovaně prodlužováno (Příloha 2 a 3).

B)
Z důvodu opomenutí žádosti o poslední prodloužení, pozbylo původní rozhodnutí platnosti. Proto roce 2015 obnovil projektant komunikaci s obcí. Podkladem pro nové řízení je projektová dokumentace (viz. příloha 4).

Územní řízení spis. zn. S-MUCB27533/2015/STAV/Bud (26 RD a 6 BD, technická a dopravní infrastruktura a dělení pozemků) bylo zahájeno 2.3.2016 (Příloha 5). Obec se v průběhu přípravy řízení (před zahájením řízení dne 25.3.2016) vyjádřila k záměru kladně, resp. požadovala rekonstrukci komunikace 704 a údržbu komunikací obecně při stavbě. To bylo následně ošetřeno dvěma plánovacími smlouvami, jež OZ schválilo.

Následně proběhlo ústní jednání na místě dne 20. 3. 2016 a 17.5.2016. Během diskuze vyplynulo několik závažných problémů:
1. zásobování pitnou vodou - mocnost a kvalita zdroje
2. likvidace splaškových vod (žumpy) - resp. neověřená kapacita ČOV Český Brod a Úvaly
3. zachování fungování svodnice povrchových vod,
které obec zapracovala do svých stanovisek, viz vyjádření obce ze dne 23.3.2016 (Příloha 6) a později z 14.6.2016 (Příloha 9).
Na jednání dne 17. 5. 2016 v Limuzích, vedeném úřednicí stavebního úřadu, k výraznějšímu posunu ve vyjasnění vzniklých otázek nedošlo.
K nahlédnutí zde byl nový hydrogeologický posudek (Příloha 8).

C)
Dne 7.3.2016 bylo zahájeno samostatné řízení MUCB 6206/2016, spis.zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud o odstranění objektů bývalého statku (vyjma sýpky) a 30.5.2016 bylo v této věci samostatně kladně rozhodnuto o odstranění stavby – objekty bývalého statku Limuzy, č.j.: MUCB 14684/2016, spis. zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud.

B pokračování)
V rámci znovuzahájeného řízení(Příloha 5) byl Záměr podroben posouzení Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem Životního prostředí, v oblasti EIA - posuzování vlivů na životní prostředí.

Dne 16. 8.2016 stavební úřad oficiálně oznámil pokračování řízení a zároveň zaslal Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí (Příloha 10)

Dne 29. 10. 2016 vyšel v MF Dnes - Střední Čechy článek: "Třikrát víc lidí obec nezvládne" (čtěte v příloze 11)

Dne 21. 12. 2016 v 16:52:48 hod bylo obci Tismice datovou schránkou doručeno Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných a bytových domů v areálu statku v Limuzích. Vzhledem k nastupujícím svátkům a vytížení pošt je pravděpodobné, že účastníci řízení neobdrží rozhodnutí zasílaná poštou na dodejku včas. Termín pro odvolání je přitom stanoven na 15 dnů ode dne oznámení, dle právního zástupce obce tedy do 5.1.2017.
Obec své odvolání připravuje.
Rozhodnutí je vyvěšeno na www.tismice.cz/úřad obce/ úřední deska a také zde (Příloha 12), níže.

Obec Tismice podala v zákonné lhůtě proti vydanému rozhodnutí své odvolání.
Obec byla ve svém odvolání úspěšná (Příloha 13).

D)
Dne 20.8.2018 "obnovil" Stavební úřad v Českém Brodě územní řízení ve věci výstavby.
Obec Tismice podala dne 3.9.2018 prostřednictvím svého právního zástupce spolu se spolkem Pro Limuzy a panem Miloslavem Badou své námitky.

MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování znovu, již po druhé přes námitky obce Tismice, s nimiž se řádně nevypořádal, vydal dne 7.1.2019 Územní rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby 26 rodinných domů a 6ti bytových domů, technická a dopravní infrastruktura - "v areálu bývalého statku v Limuzích"
(Příloha 14)

Obec Tismice se v zákonné lhůtě znovu prostřednictvím svého právního zástupce odvolala.

OBEC TISMICE DEKLARUJE, ŽE PODPOŘÍ TAKOVÝ ZÁMĚR INVESTORA, KTERÝ ZODPOVĚDNĚ ŘEŠÍ ZÁSOBENÍ DANÉ LOKALITY PITNOU VODOU, DOSTUPNOU A MOŽNOU CENTRÁLNÍ LIKVIDACI SPLAŠKOVÝCH VOD, ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI A TAKÉ ZÁMĚR, KTERÝ ZAHRNUJE A V PODOBĚ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI REKONSTRUUJE STÁVAJÍCÍ HISTORICKOU SÝPKU.
OBEC JE PŘIPRAVENA NA TAKOVÉM ŘEŠENÍ, KTERÉ CHRÁNÍ ZÁJMY STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY I ZÁJMY BUDOUCÍCH STAVEBNÍKŮ, POTAŽMO OBYVATEL S INVESTOREM SPOLUPRACOVAT.

E)
aktuálně 16.7.2019
Krajský úřad Středočeského kraje dne 10.7.2019 Rozhodnutí č.j. MUCB 875/2019, spis. zn. S-MUCB 27533/2015/OSÚP-Fry ze dne 7.1.2019 ZRUŠIL A VRACÍ JEJ K NOVÉMU PROJEDNÁNÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU V ČESKÉM BRODĚ.
Více v příloze 15.

16. 7. 2019 Zobrazit více

OBECNÉ VAROVÁNÍ - OTRÁVENÉ NÁVNADY (vydáno po konzultaci s Policí ČR)

V bezprostředním okolí Vrátkova (mezi Vrátkovem a Tismicemi) bylo nalezeno několik otrávených návnad a uhynulých velice vzácných zvířat. Existuje důvodné podezření na nebezpečný nervový jed, vysoce toxický i pro člověka. Nejen po pozření, ale také po vdechnutí, či po potřísnění kůže!
Upozorněte prosím také děti, aby se v žádném případě nedotýkaly návnad jako jsou vejce, hlodavci, slepice či volně položené maso. Nedotýkejte se ani uhynulých či podezřele se chovajících zvířat. Dávejte pozor na své psy a kočky.

Následující instrukce jsou stažené z webu České společnost ornitologické, která místa nálezů návnad u Vrátkova ohledala a s vysokou pravděpodobností identifikovala jako jed. Trestným činem je už jen jeho přechovávání.

V případě nálezu podezřelé návnady nebo uhynulých zvířat:

Na nic nesahejte!

Nedotýkejte se návnady ani mrtvých zvířat, zabraňte v přístupu dětem a domácím zvířatům. Nepoškoďte stopy na místě nálezu (s ničím nehýbejte, nešlapte zbytečně okolo).

Zdokumentujte!
Je-li to možné, vše vyfoťte, nafilmujte nebo alespoň nakreslete – detaily i celkovou situaci.

Volejte 158!
Nález ohlaste Policii ČR na čísle 158, trvejte na výjezdu policie na místo. K odebrání návnady a mrtvých zvířat by měla policie přivolat Krajskou veterinární správu, ta zajistí i případný laboratorní rozbor. Volat Krajskou veterinární správu můžete případně i přímo.

Při telefonickém hovoru na linku 158 je potřeba stručně popsat:
kdo volá

co oznamuje (trestný čin spočívající v položení otrávené návnady a otrávení ohrožených druhů zvířat)

kde k trestnému činu došlo (přesný popis místa, případně kde na policisty počkáte)

nutnost přivolat Krajskou veterinární správu k odebrání zvířat a zajištění laboratorního rozboru

Podle okolností je možno kontaktovat i odbor životního prostředí krajského úřadu (nebo jiný orgán ochrany přírody) a Českou inspekci životního prostředí.

31. 5. 2019

POZOR NA NA NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Slunečné a suché počasí s nedostatkem srážek bude pokračovat a v důsledku
toho bude postupně narůstat nebezpečí vzniku požárů. Přechodně výraznější
nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů očekáváme ve spojitosti s čerstvým větrem.
Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

23. 4. 2019

Zápisy do základních škol v Českém Brodě

27.2.2019
Dne 26.2.2019 se uskutečnilo v Českém Brodě jednání ohledně problematiky kapacity základních škol. Dubnové zastupitelstvo města bude projednávat návrh na prodloužení dosavadní smlouvy o zajištění povinné školní docházky na ZŠ v Českém Brodě. Mělo by se jednat o smlouvu na 1 rok, přičemž nálady na jednoho žáka vzrostou z dosavadních 2 tis. Kč na cca 5,5 tis. Kč.

Město Český Brod není schopno garantovat dostatečnou kapacitu svých základních škol i v dalších letech, nicméně ústy pana starosty a místostarosty (Klinecký) deklaruje ochotu jednat o možných sdružených investicích na novou výstavbu.

Martina Zdražilová

10.1.2019
Z jednání s představiteli města Český Brod a zástupcem ZŠ Žitomířská vyplynulo, že ZŠ Žitomířská otevře zápis pro školní rok 2019/2020 dne 25. - 26.4.2019 s tím, že k zápisu je umožněno přijít budoucím prvňáčkům z ORP Český Brod, tedy i z Tismic.

M. Zdražilová

27. 2. 2019

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2019 A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Daň z nemovitých věcí 2019: Přiznání se podává v lednu
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019. Podávají ho ti, kdo se v roce 2018 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti. Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. ledna 2019.
Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“. Typicky jde např. o kolaudaci stavby, vydání stavebního povolení, ohlášku, digitalizaci, změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí.
Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Blíží se tedy termín pro přiznání na rok 2019. Kdo podal daňové přiznání již dříve a v roce 2018 u něj nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání na rok 2019 nepodává.
Na finanční úřad se ale budou muset na začátku roku 2019 (do konce ledna) povinně obrátit lidé, kteří už ve vlastnictví nemají žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v roce 2018 prodali nebo třeba darovali. Kdo má datovou schránku, musí i toto oznámení učinit přes ni.
Když se takto od daně z nemovitých věcí neodhlásíte, může vám v květnu 2019 opět ve schránce „přistát“ složenka k dani z nemovitostí, i když už nemáte daň za co platit. Včasným odhlášením se od placení daně z nemovitých věcí si ale každopádně ušetříte čas a možná i nervy při vysvětlování si celé věci s úředníky.
Více času na podání daňového přiznání za rok 2019 budou mít ti, kdo o zápis o změně vlastnictví do katastru zažádají ještě v roce 2018, ale k zápisu dojde až v roce 2019. Daňové přiznání je v takových případech třeba podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu došlo.
Daňové přiznání musí v lednu roku 2019 podat nejen ti, kteří v roce 2018 nově nabyli nemovitost. Povinnost se týká například i lidí, kteří loni prodali některou ze svých nemovitostí a stále mají ve vlastnictví další nemovitosti.
Nové daňové přiznání se podává například i u přístaveb k rodinnému domu či k chalupě. Pozor by si měli dát také majitelé pozemků – při změně výměry třeba jen o metr čtvereční je třeba podat nové daňové přiznání.
Naopak daňové přiznání se nepodává v případech, kdy se mění jen výše daně například kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu.
Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Pokud ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání. Jedno za každý kraj.
Sazby a koeficienty
Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí – na jedné se počítá daň za pozemky a na druhé za stavby. Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Například za byty a rodinné domy se více platí ve větších městech.
Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími o místním koeficientu určují jednotlivé radnice, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitostí míří.
Zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro „vaše“ město si pak můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce daňovým přiznáním, který podle zadaných údajů rovnou do přiznání sazby a koeficienty za vás vyplňuje.
Jaké hrozí pokuty?
Pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu v minimální výši 500 korun.
Pozor by si měli dát majitelé aktivních datových schránek, ti musejí přiznání podat elektronicky (řádné a dodatečné). Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, hrozí mu pokuta v minimální výši 2000,- Kč.
Platí se později
Termín pro platbu samotné daně z nemovitých věcí trvá pro většinu poplatníků až do 31. května 2019. Kdo platí více jak pět tisíc korun, může částku rozdělit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.
Finanční úřady budou v květnu roku 2019 posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Majitelé datových schránek informaci obdrží elektronicky. Možné je zažádat také o zaslání platebních údajů na e-mail. O to je třeba požádat do poloviny března. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód s platbou.
Zaplatit je možné také přes SIPO. O to musíte na finančním úřadě zažádat do konce ledna. O obě tyto možnosti, které se vzájemně vylučují, je třeba zažádat na finančním úřadě na připravených tiskopisech (SIPO, e-mail).
V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 korun, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

KALKULAČKA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ:
www.daneelektronicky.cz

22. 10. 2018

OBEC TISMICE PRODÁVÁ PALIVOVÉ DŘÍVÍ - SAMOVÝROBA

Vážení spoluobčané, především vám, místním obyvatelům Tismic a Limuz (v případě nezájmu mohou být uspokojeni i "přespolní") je určena možnost samovýroby (samotěžby) palivového dříví v obecním lese v Tismicích.

Máte-li o samovýrobu zájem, jste ochotni a schopni kmeny bezpečně pokácet, kontaktujte OÚ Tismice: 321 622 429 nebo: ou.tismice@volny.cz.

Podmínkou samovýroby je uzavření Smlouvy (viz. příloha) a to po předchozím jednání s odborným lesním hospodářem.

Ceny palivového dříví stanovené Zastupitelstvem obce Tismice dne 24.9.2018:

palivové dříví měkké 100,- Kč bez DPH za pmr

palivové dříví tvrdé 200,- Kč bez DPH za pmr
(prostorový metr rovnaný)
2. 10. 2018 Zobrazit méně

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V TISMICÍCH

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V TISMICÍCHČtěte v samostatné odrážce KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

29. 5. 2018

ZTRÁTY A NÁLEZY

Na fotbalovém hřišti byl nalezen zámek na kolo. Chybí-li komu, hlaste se na Obecním úřadě v Tismicích.

3. 5. 2018

Stránka