Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Zápisy do základních škol v Českém Brodě

Z jednání s představiteli města Český Brod a zástupcem ZŠ Žitomířská vyplynulo, že ZŠ Žitomířská otevře zápis pro školní rok 2019/2020 dne 25. - 26.4.2019 s tím, že k zápisu je umožněno přijít budoucím prvňáčkům z ORP Český Brod, tedy i z Tismic.

M. Zdražilová

10. 1. 2019

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - 26 RD a 6 BD, včetně technického vybavení LIMUZY

AKTUÁLNĚ K 10.1.2019
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování znovu, již po druhé vydal Územní rozhodnutí o dělení pozemků a rozhodnutí o umístění stavby 26 rodinných domů a 6ti bytových domů, technická a dopravní infrastruktura - "v areálu bývalého statku v Limuzích"
příloha na konci textu

AKTUÁLNĚ K 3.9.2018
Dne 20.8.2018 "obnovil" Stavební úřad v Českém Brodě územní řízení ve věci výstavby.
Obec Tismice podala dne 3.9.2018 prostřednictvím svého právního zástupce spolu se spolkem Pro Limuzy a panem Miloslavem Badou své námitky.


AKTUÁLNĚ
Odvolání bylo úspěšné, viz. příloha níže


Obec Tismice podala v zákonné lhůtě proti vydanému rozhodnutí své odvolání.

AKTUÁLNĚ K 22. 12. 2016

Včera 21. 12. 2016 v 16:52:48 hod bylo obci Tismice datovou schránkou doručeno Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných a bytových domů v areálu statku v Limuzích. Vzhledem k nastupujícím svátkům a vytížení pošt je pravděpodobné, že účastníci řízení neobdrží rozhodnutí zasílaná poštou na dodejku včas. Termín pro odvolání je přitom stanoven na 15 dnů ode dne oznámení, dle právního zástupce obce tedy do 5.1.2017.
Obec své odvolání připravuje.
Rozhodnutí je vyvěšeno na www.tismice.cz/úřad obce/ úřední deska a také zde, níže.

3.11. 2016
Dne 29. 10. 2016 vyšel v MF Dnes - Střední Čechy článek: "Třikrát víc lidí obec nezvládne" (čtěte v příloze)


AKTUÁLNĚ K 30. 8. 2016
Územní řízení spis. zn. S-MUCB27533/2015/STAV/Bud (26 RD a 6 BD, technická a dopravní infrastruktura a dělení pozemků) bylo zahájeno 2.3.2016. Obec se v průběhu přípravy řízení (před zahájením řízení dne 25.3.2016) vyjádřila k záměru kladně, resp. požadovala rekonstrukci komunikace 704 a údržbu komunikací obecně při stavbě. To bylo následně ošetřeno dvěma plánovacími smlouvami, jež OZ schválilo.

Následně proběhlo ústní jednání na místě dne 20. 3. 2016 a 17.5.2016. Během diskuze vyplynulo několik závažných problémů, které obec zapracovala do svých stanovisek, viz vyjádření obce ze dne 23.3. a později z 14.6.2016.

Dne 7.3.2016 bylo zahájeno samostatné řízení MUCB 6206/2016, spis.zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud o odstranění objektů bývalého statku (vyjma sýpky) a 30.5.2016 bylo v této věci samostatně kladně rozhodnuto o odstranění stavby – objekty bývalého statku Limuzy, č.j.: MUCB 14684/2016, spis. zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud.

Stavební úřad v reakci na podněty obce Tismice i jednotlivých občanů vyzval projektanta k doplnění podkladů.

Dne 16. 8.2016 stavební úřad oficiálně oznámil pokračování řízení a zároveň zaslal Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí

***
***

27. 5. 2016 - dne 17. 5. 2016 proběhlo ve Společenské místnosti v Limuzích jednání vedené úřednicí stavebního úřadu. K výraznějšímu posunu ve vyjasnění vzniklých otázek nedošlo.
K nahlédnutí zde byl nový hydrogeologický posudek - viz příloha.


17. 5. 2016 - nařízení ústního jednání, viz. příloha

Záměr výstavby rodinných domů a bytových domů je v souladu s územním plánem Tismice.

První územní rozhodnutí (viz. příloha) bylo vydáno 5.1.2006. Toto bylo opakovaně prodlužováno.

Z důvodu opomenutí žádosti o poslední prodloužení, pozbylo původní rozhodnutí platnosti. Proto bylo v roce 2015 zahájeno nové územní řízení. Podkladem pro toto řízení je projektová dokumentace (viz. příloha), bez významných změn od roku 2006.

V rámci znovuzahájeného řízení uzavřela obec Tismice s vlastníkem pozemků Plánovací smlouvu, která chrání obecní zájmy, resp. zájmy občanů v oblasti dopravní infrastruktury, včetně odvodnění a veřejného osvětlení (viz. přílohy).

Záměr byl podroben posouzení Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem Životního prostředí, v oblasti EIA - posuzování vlivů na životní prostředí (viz. příloha).

V neděli 20. 3. 2016 svolala starostka obce na podnět občanů veřejnou schůzi - setkání s projektantem, na které byly diskutovány možné problémy stavebního záměru, zásadně pak následující:

1. zásobování pitnou vodou - mocnost a kvalita zdroje
2. likvidace splaškových vod (žumpy) - resp. neověřená kapacita ČOV Český Brod a Úvaly
3. zachování fungování svodnice povrchových vod


Občané byli poučení o možnosti podat v zákonné lhůtě své podněty a připomínky.

Obec Tismice uplatnila své stanovisko (připomínky) dne 23. 3. 2016, viz příloha

10. 1. 2019 Zobrazit více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2019 A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Daň z nemovitých věcí 2019: Přiznání se podává v lednu
Už v lednu je třeba odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019. Podávají ho ti, kdo se v roce 2018 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti. Oficiální termín pro odevzdání přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. ledna 2019.
Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro vyměření daně“. Typicky jde např. o kolaudaci stavby, vydání stavebního povolení, ohlášku, digitalizaci, změnu výměr nebo parcelních čísel, změnu druhu pozemku nebo stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí.
Přiznání k dani z nemovitých věcí se jako jediné podává dopředu. Blíží se tedy termín pro přiznání na rok 2019. Kdo podal daňové přiznání již dříve a v roce 2018 u něj nedošlo k žádné významné změně, nové přiznání na rok 2019 nepodává.
Na finanční úřad se ale budou muset na začátku roku 2019 (do konce ledna) povinně obrátit lidé, kteří už ve vlastnictví nemají žádnou nemovitost, protože ji (nebo je) v roce 2018 prodali nebo třeba darovali. Kdo má datovou schránku, musí i toto oznámení učinit přes ni.
Když se takto od daně z nemovitých věcí neodhlásíte, může vám v květnu 2019 opět ve schránce „přistát“ složenka k dani z nemovitostí, i když už nemáte daň za co platit. Včasným odhlášením se od placení daně z nemovitých věcí si ale každopádně ušetříte čas a možná i nervy při vysvětlování si celé věci s úředníky.
Více času na podání daňového přiznání za rok 2019 budou mít ti, kdo o zápis o změně vlastnictví do katastru zažádají ještě v roce 2018, ale k zápisu dojde až v roce 2019. Daňové přiznání je v takových případech třeba podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu došlo.
Daňové přiznání musí v lednu roku 2019 podat nejen ti, kteří v roce 2018 nově nabyli nemovitost. Povinnost se týká například i lidí, kteří loni prodali některou ze svých nemovitostí a stále mají ve vlastnictví další nemovitosti.
Nové daňové přiznání se podává například i u přístaveb k rodinnému domu či k chalupě. Pozor by si měli dát také majitelé pozemků – při změně výměry třeba jen o metr čtvereční je třeba podat nové daňové přiznání.
Naopak daňové přiznání se nepodává v případech, kdy se mění jen výše daně například kvůli rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu.
Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud tedy máte více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podáváte přiznání jen na jeden úřad. Pokud ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání. Jedno za každý kraj.
Sazby a koeficienty
Přiznání k dani z nemovitých věcí se skládá ze dvou částí – na jedné se počítá daň za pozemky a na druhé za stavby. Konečnou výši daně určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty, které stát pro jednotlivé typy nemovitostí určil. Například za byty a rodinné domy se více platí ve větších městech.
Konečnou výši daně pak svými rozhodnutími o místním koeficientu určují jednotlivé radnice, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitostí míří.
Zmíněné sazby najdete například v pokynech k daňovému přiznání, koeficienty pro „vaše“ město si pak můžete najít ve vyhledávači na webu finanční správy. Na daňovém portálu finanční správy je pak k dispozici průvodce daňovým přiznáním, který podle zadaných údajů rovnou do přiznání sazby a koeficienty za vás vyplňuje.
Jaké hrozí pokuty?
Pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února. Jen ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu v minimální výši 500 korun.
Pozor by si měli dát majitelé aktivních datových schránek, ti musejí přiznání podat elektronicky (řádné a dodatečné). Pokud poplatník podá daňové přiznání k dani z nemovitých věcí jinak než elektronicky, hrozí mu pokuta v minimální výši 2000,- Kč.
Platí se později
Termín pro platbu samotné daně z nemovitých věcí trvá pro většinu poplatníků až do 31. května 2019. Kdo platí více jak pět tisíc korun, může částku rozdělit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.
Finanční úřady budou v květnu roku 2019 posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Majitelé datových schránek informaci obdrží elektronicky. Možné je zažádat také o zaslání platebních údajů na e-mail. O to je třeba požádat do poloviny března. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód s platbou.
Zaplatit je možné také přes SIPO. O to musíte na finančním úřadě zažádat do konce ledna. O obě tyto možnosti, které se vzájemně vylučují, je třeba zažádat na finančním úřadě na připravených tiskopisech (SIPO, e-mail).
V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 korun, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

KALKULAČKA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ:
www.daneelektronicky.cz

22. 10. 2018

OBEC TISMICE PRODÁVÁ PALIVOVÉ DŘÍVÍ - SAMOVÝROBA

Vážení spoluobčané, především vám, místním obyvatelům Tismic a Limuz (v případě nezájmu mohou být uspokojeni i "přespolní") je určena možnost samovýroby (samotěžby) palivového dříví v obecním lese v Tismicích.

Máte-li o samovýrobu zájem, jste ochotni a schopni kmeny bezpečně pokácet, kontaktujte OÚ Tismice: 321 622 429 nebo: ou.tismice@volny.cz.

Podmínkou samovýroby je uzavření Smlouvy (viz. příloha) a to po předchozím jednání s odborným lesním hospodářem.

Ceny palivového dříví stanovené Zastupitelstvem obce Tismice dne 24.9.2018:

palivové dříví měkké 100,- Kč bez DPH za pmr

palivové dříví tvrdé 200,- Kč bez DPH za pmr
(prostorový metr rovnaný)
2. 10. 2018 Zobrazit méně

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V TISMICÍCH

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V TISMICÍCHČtěte v samostatné odrážce KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

29. 5. 2018

ZTRÁTY A NÁLEZY

Na fotbalovém hřišti byl nalezen zámek na kolo. Chybí-li komu, hlaste se na Obecním úřadě v Tismicích.

3. 5. 2018

Nový dokumentární film o Marii Terezii vévodkyni savojské - neděle 26. 2. 2017 na ČT 2

Vážené dámy a pánové,
jsem rád, že Vás mohu informovat o dokumentárním filmu (délka 27 minut), který je věnován Marii Terezii vévodkyni savojské, dceři knížete Jana Adama z Liechtensteinu. Pořad bude odvysílán na ČT2 v neděli 26. února 2017 v pořadu Cesty víry, asi ve 12.30 (televizní program ještě není upřesněn).

V dokumentárním filmu vystoupí přední čeští historici z Univerzity Karlovy, kteří diváky seznámí se životem a dílem vévodkyně savojské, která se stala skutečnou dobrodějkou na středočeských panstvích Liechtensteinů, zejména na Černokostelecku. Řada zajímavých informací o jejím životě bude zveřejněna poprvé. V pořadu vystoupí i lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans-Adam II.

Dne 20. února 2017 si připomeneme 245. výročí úmrtí velkorysé a štědré mecenášky. Mimo jiné zavedla povinnou bezplatnou školní docházku na svých panstvích o mnoho dříve, než Marie Terezie a vybudovala dobře fungující sociální systém. Zasloužila se o obnovu třicetiletou válkou těžce postiženého černokosteleckého panství, o opravu nebo postavení nových kostelů a o vybudování mariánského poutního místa v Tismicích u Českého Brodu.

Ve Vídni založila Savojskou rytířskou akademii, která ve své době měla vyšší kvalitativní úroveň, než vídeňská univerzita a založila zde i Dům savojských dam pro 20 chudých šlechtických dívek (polovina míst byla určena pro dívky z Českého království). V podpoře veřejných projektů a sociálních služeb pokračovali a pokračují další členové rodu Liechtensteinů dodnes.

Více informací o Marii Terezii savojské, které byla věnována výstava v městském muzeu v Kostelci nad černými lesy v létě 2012, naleznete také ve zpravodaji Česko-Lichtenštejnsko DNES č. 3/2012: http://www.hs-liechtenstein.cz/newsletter_3_2012cz2.pdf

Ing. Pavel Juřík
Historický spolek Liechtenstein

5. 2. 2017

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Informace pro občany týkající se povinnosti "Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění na tuhá paliva" naleznete v sekci "Důležité odkazy"

1. 11. 2016

Virtuální prohlídka kostela "Račte vstoupit."

Virtuální prohlídka kostela "Račte vstoupit."Vážení čtenáři obecních stránek.
V sekci Kostel na Nebevzetí Panny Marie naleznete vstupní "vrátka" do kostela.

21. 9. 2016

KÁCET NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH BEZ POVOLENÍ LZE POUZE OVOCNÉ STROMY

KÁCET NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH BEZ POVOLENÍ LZE POUZE OVOCNÉ STROMYOpět se mění podmínky pro kácení stromů

Od 1. listopadu 2014 platí nová vyhláška, kterou se mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou lidé potřebovat povolení.

Češi si tak už nebudou moci na svých zahradách kácet tyto vzrostlé stromy, jak se jim zlíbí. Opět to bude možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody a krajiny, což je odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu.

Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července loňského roku, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala.

„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ uvedl náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.

Předchozí podoba vyhlášky podle něj navíc diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. „V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet například zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů,“ doplnil Mana.

Definice zahrady podle katastru

Vyhláška také upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení.

Naopak povolení bude potřeba na kácení všech vzrostlých neovocných dřevin. „Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ konstatoval náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

Ochránci přírody od loňska upozornili na několik případů zbytečného kácení lip, dubů, nebo i dalších druhů prastarých stromů, které měly významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu. Vlastníci cenných stromů je také často pokácí jen kvůli tomu, že nechtějí hrabat listí, nebo si chtějí zajistit topení na zimu.

O povolení pokácet vzrostlé neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody, tedy na obecním či městském úřadu. Správní úkon nebude podle ministerstva životního prostředí stát žadatele ani korunu. Ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout.

******NÍŽE UVEDENÉ JIŽ NEPLATÍ******
Kácet stromy na vlastních zahradách lze nově i bez povolení obecního úřadu -Informace k vyhlášce o ochraně dřevin
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých stránkách informace k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.
Povolení ke kácení dřevin, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, již nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou definovány jako veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí.
Jak je vyhláškou definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.
Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

12. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka