Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

NAŠLA SE FENKA

NAŠLA SE FENKADne 30.11.2017 byla mezi obcemi Mrzky a Tismice nalezena fenka. Byla umístěna v útulku v Lysé nad Labem.

30. 11. 2017

INFORMACE K AFRICKÉMU MORU PRASAT

Na území Středočeského kraje byla přijata opatření k zamezení šíření nákazy, viz přílohy:

21. 7. 2017 Zobrazit více

Nové výlukové jízdní řády pro linky PID 423 a 435

čtěte v kapitole jízdní řády

30. 6. 2017

Dotace z rozpočtu obce Tismice v roce 2017

OBECNÍ DOTACE V ROCE 2017

Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání 2. 3. 2017 rozhodlo, že v roce 2017 je možné žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tismice.
Více naleznete v levé liště pod názvem: OBECNÍ DOTACE

17. 3. 2017

Nový dokumentární film o Marii Terezii vévodkyni savojské - neděle 26. 2. 2017 na ČT 2

Vážené dámy a pánové,
jsem rád, že Vás mohu informovat o dokumentárním filmu (délka 27 minut), který je věnován Marii Terezii vévodkyni savojské, dceři knížete Jana Adama z Liechtensteinu. Pořad bude odvysílán na ČT2 v neděli 26. února 2017 v pořadu Cesty víry, asi ve 12.30 (televizní program ještě není upřesněn).

V dokumentárním filmu vystoupí přední čeští historici z Univerzity Karlovy, kteří diváky seznámí se životem a dílem vévodkyně savojské, která se stala skutečnou dobrodějkou na středočeských panstvích Liechtensteinů, zejména na Černokostelecku. Řada zajímavých informací o jejím životě bude zveřejněna poprvé. V pořadu vystoupí i lichtenštejnský vládnoucí kníže Hans-Adam II.

Dne 20. února 2017 si připomeneme 245. výročí úmrtí velkorysé a štědré mecenášky. Mimo jiné zavedla povinnou bezplatnou školní docházku na svých panstvích o mnoho dříve, než Marie Terezie a vybudovala dobře fungující sociální systém. Zasloužila se o obnovu třicetiletou válkou těžce postiženého černokosteleckého panství, o opravu nebo postavení nových kostelů a o vybudování mariánského poutního místa v Tismicích u Českého Brodu.

Ve Vídni založila Savojskou rytířskou akademii, která ve své době měla vyšší kvalitativní úroveň, než vídeňská univerzita a založila zde i Dům savojských dam pro 20 chudých šlechtických dívek (polovina míst byla určena pro dívky z Českého království). V podpoře veřejných projektů a sociálních služeb pokračovali a pokračují další členové rodu Liechtensteinů dodnes.

Více informací o Marii Terezii savojské, které byla věnována výstava v městském muzeu v Kostelci nad černými lesy v létě 2012, naleznete také ve zpravodaji Česko-Lichtenštejnsko DNES č. 3/2012: http://www.hs-liechtenstein.cz/newsletter_3_2012cz2.pdf

Ing. Pavel Juřík
Historický spolek Liechtenstein

5. 2. 2017

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ - 26 RD a 6 BD, včetně technického vybavení LIMUZY

AKTUÁLNĚ
Obec Tismice podala v zákonné lhůtě proti vydanému rozhodnutí své odvolání.

AKTUÁLNĚ K 22. 12. 2016

Včera 21. 12. 2016 v 16:52:48 hod bylo obci Tismice datovou schránkou doručeno Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných a bytových domů v areálu statku v Limuzích. Vzhledem k nastupujícím svátkům a vytížení pošt je pravděpodobné, že účastníci řízení neobdrží rozhodnutí zasílaná poštou na dodejku včas. Termín pro odvolání je přitom stanoven na 15 dnů ode dne oznámení, dle právního zástupce obce tedy do 5.1.2017.
Obec své odvolání připravuje.
Rozhodnutí je vyvěšeno na www.tismice.cz/úřad obce/ úřední deska a také zde, níže.

3.11. 2016
Dne 29. 10. 2016 vyšel v MF Dnes - Střední Čechy článek: "Třikrát víc lidí obec nezvládne" (čtěte v příloze)


AKTUÁLNĚ K 30. 8. 2016
Územní řízení spis. zn. S-MUCB27533/2015/STAV/Bud (26 RD a 6 BD, technická a dopravní infrastruktura a dělení pozemků) bylo zahájeno 2.3.2016. Obec se v průběhu přípravy řízení (před zahájením řízení dne 25.3.2016) vyjádřila k záměru kladně, resp. požadovala rekonstrukci komunikace 704 a údržbu komunikací obecně při stavbě. To bylo následně ošetřeno dvěma plánovacími smlouvami, jež OZ schválilo.

Následně proběhlo ústní jednání na místě dne 20. 3. 2016 a 17.5.2016. Během diskuze vyplynulo několik závažných problémů, které obec zapracovala do svých stanovisek, viz vyjádření obce ze dne 23.3. a později z 14.6.2016.

Dne 7.3.2016 bylo zahájeno samostatné řízení MUCB 6206/2016, spis.zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud o odstranění objektů bývalého statku (vyjma sýpky) a 30.5.2016 bylo v této věci samostatně kladně rozhodnuto o odstranění stavby – objekty bývalého statku Limuzy, č.j.: MUCB 14684/2016, spis. zn. S-MUCB6021/2016/STAV/Bud.

Stavební úřad v reakci na podněty obce Tismice i jednotlivých občanů vyzval projektanta k doplnění podkladů.

Dne 16. 8.2016 stavební úřad oficiálně oznámil pokračování řízení a zároveň zaslal Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí

***
***

27. 5. 2016 - dne 17. 5. 2016 proběhlo ve Společenské místnosti v Limuzích jednání vedené úřednicí stavebního úřadu. K výraznějšímu posunu ve vyjasnění vzniklých otázek nedošlo.
K nahlédnutí zde byl nový hydrogeologický posudek - viz příloha.


17. 5. 2016 - nařízení ústního jednání, viz. příloha

Záměr výstavby rodinných domů a bytových domů je v souladu s územním plánem Tismice.

První územní rozhodnutí (viz. příloha) bylo vydáno 5.1.2006. Toto bylo opakovaně prodlužováno.

Z důvodu opomenutí žádosti o poslední prodloužení, pozbylo původní rozhodnutí platnosti. Proto bylo v roce 2015 zahájeno nové územní řízení. Podkladem pro toto řízení je projektová dokumentace (viz. příloha), bez významných změn od roku 2006.

V rámci znovuzahájeného řízení uzavřela obec Tismice s vlastníkem pozemků Plánovací smlouvu, která chrání obecní zájmy, resp. zájmy občanů v oblasti dopravní infrastruktury, včetně odvodnění a veřejného osvětlení (viz. přílohy).

Záměr byl podroben posouzení Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem Životního prostředí, v oblasti EIA - posuzování vlivů na životní prostředí (viz. příloha).

V neděli 20. 3. 2016 svolala starostka obce na podnět občanů veřejnou schůzi - setkání s projektantem, na které byly diskutovány možné problémy stavebního záměru, zásadně pak následující:

1. zásobování pitnou vodou - mocnost a kvalita zdroje
2. likvidace splaškových vod (žumpy) - resp. neověřená kapacita ČOV Český Brod a Úvaly
3. zachování fungování svodnice povrchových vod


Občané byli poučení o možnosti podat v zákonné lhůtě své podněty a připomínky.

Obec Tismice uplatnila své stanovisko (připomínky) dne 23. 3. 2016, viz příloha

3. 11. 2016 Zobrazit více

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Informace pro občany týkající se povinnosti "Kontroly technického stavu a provozu zdroje vytápění na tuhá paliva" naleznete v sekci "Důležité odkazy"

1. 11. 2016

AKTUÁLNĚ K SITUACI V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ V ČESKÉM BRODĚ

AKTUÁLNĚ K SITUACI V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ V ČESKÉM BRODĚ24. 10. 2016 - AKTUÁLNĚ
Obec Tismice uzavřela s městem Český Brod veřejnoprávní smlouvu ve věci zajištění povinné školní docházky v jiné obci (rozuměno dětí z obce Tismice ve školách města Český Brod).28. 7. 2016 
Zastupitelstvo obce Tismice na svém jednání dne 25. 7. 2016 schválilo návrh veřejnoprávní smlouvy ve věci zajištění povinné školní docházky v jiné obci (rozuměno dětí z obce Tismice ve školách města Český Brod).

Obec Tismice je připravena smlouvu okamžitě uzavřít. Český Brod je o tom informován. Smlouva v příloze.

Smlouva dává rodičům prostor pro svobodnou volbu školy, tedy není striktně určeno, že děti musí jít k zápisu na "horní" školu Žitomířská.

Obec Tismice žádá rodiče, aby obec Tismice včas informovali o tom, zda uvažují dítě odvést k zápisu nebo zda bude mít dítě odklad. Jenom tak budou informace obce Tismice předávané každoročně městu Český Brod relevantní. Děkujeme za pochopení.


Martina Zdražilová
starostka obce


21. 4. 2016 
Na dotaz ohledně projednání žádosti obce Tismice na schůzi českobrodského zastupitelstva odpověděl tajemník MěÚ Český Brod:
Rada a zastupitelstvo města Český Brod v souladu s postupem projednaným dne 7. ledna 2016 se starosty obcí spádového území ORP Český Brod schválila jako první krok (tak jak bylo na zmíněném jednání se starosty předem deklarováno) Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, že školský obvod Základní školy Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín, příspěvková organizace zapsaná v rejstříku škol pod rezortním identifikátorem 046 383 506, IČO 46383506, se sídlem Žitomířská 885, 282 01 Český Brod a školský obvod Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, příspěvková organizace zapsaná v rejstříku škol pod rezortním identifikátorem 046 383 514, IČO 46383514, se sídlem Tyršova 68, 282 01 Český Brod, jejichž zřizovatelem je město Český Brod, tvoří celé území města Český Brod, tedy části města Český Brod, Liblice a Štolmíř.
Protože v době přípravy a projednávání uvedené OZV nemělo město Český Brod hodnověrné informace o možném navýšení školských kapacit nemohlo se ZM (ani RM) odpovědně vyjádřit ani k žádosti Obce Tismice o zahrnutí Obce Tismice do školského obvodu Města Český Brod. Za prvé to bylo opět předem deklarováno na výše uvedeném jednání se starosty obcí spádového území ORP Český Brod a za druhé Město Český Brod dává přednost společnému postupu se všemi obcemi spádového území ORP Český Brod. Vzhledem k tomu, že Město Český Brod v minulém týdnu obdrželo informaci o poskytnutí dotace na rozšíření kapacity školy, předpokládám, že tak jak bylo přislíbeno, svoláme v nejbližší době další jednání se starosty, s nimiž projednáme společný postup a podmínky při řešení povinnosti obcí zajistit školní docházku žáků s trvalým pobytem v obcích spádového území ORP Český Brod mimo školský obvod stanovený výše uvedenou OZV ve školách, jejichž zřizovatelem je Město Český Brod.

Ing. Aleš Kašpar
tajemník
Město Český Brod


20. 4. 2016 
Město Český Brod vydalo obecně závaznou vyhlášku o spádovosti.


7. 4. 2016 
http://www.cesbrod.cz/item/zaznam-z-13-jednani-zastupitelstva-mesta-konaneho-30-03-2016

Na výše uvedeném odkaze se nachází audiozáznam schůze Zastupitelstva Český Brod, kde měla být naše žádost projednána: min 39:19 začíná projednávání bodu o spádovosti.

Město Český Brod na žádost obce Tismice ze dne 5.2.2016 dosud nijak nereagovalo. Panem místostarostou v záznamu zmiňované smlouvy (veřejnoprávní smlouvy) nebyly obcím zaslány ani žádným jiným způsobem s nimi nebylo jednáno.


5. 2. 2016 
Obec Tismice v souladu s usnesením zastupitelstva požádala dne 5. 2. 2016 oficiálně dopisem adresovaným starostovi Bc. Jakubovi Nekolnému Město Český Brod o zařazení obce Tismice do školského obvodu, který má být pomocí obecně závazné vyhlášky města stanoven na konci března 2016.


28. 1. 2016 
ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ zveřejnila výsledky zápisu. Ze 100 hlásících se bylo přijato 90 žáků, nepřijaty děti s odkladem a děti z obcí, kde není zřízena škola.


26. 1. 2016 
ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ ZVEŘEJNILA KRITERIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD

VIZ ODKAZ:
http://www.zszitomirska.info/

O zápisu dítěte nerozhoduje pořadí v jakém se dostavíte k zápisu!!!
Kritéria pro přijetí na naši školu:
1) Děti z Českého Brodu (Štolmíř, Liblice)
2) Děti, které mají u nás sourozence
3) Pokud se dostaví více dětí než můžeme přijmout (90), bude rozhodovat los!

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby si přinesli následující doklady:
rodný list dítěte
doklad totožnosti zákonného zástupce.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1.9.2009 do 31.8.2010. Zápis se týká i dětí, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

***

Usnesení rady města ze dne 13.01.2016
č. 29/2016 Stanovení příspěvku obcí na úhradu za školské služby: Rada města doporučuje zastupitelstvu města Český Brod stanovit příspěvek ve výši 2.000 Kč ročně na přijatého žáka, který nemá trvalý pobyt v Českém Brodě, který bude vykonávat povinnou školní docházku v základní škole v Českém Brodě zřizované městem Český Brod.

Jakub Nekolný v.r., starosta města
Pavel Janík v.r. Tomáš Klinecký v.r., místostarosta města

***

Ve středu dne 20. ledna se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva Města Český Brod. Spolu s místostarostou obce Tismice jsme se tohoto jednání zúčastnili.

Starostou panem Jakubem Nekolným avizované projednání bodu školství se nekonalo. Situaci velmi krátce komentoval na konci jednání v podobě informace pouze místostarosta města, pan Pavel Janík. Uvedl, že na příštím březnovém zasedání zastupitelstva bude schvalován školský obvod Města Český Brod. Zda tento bude zahrnovat i okolní obce, nebylo z vyjádření místostarosty města zřejmé, resp. nebylo to jednoznačně řečeno. Dále pan místostarosta uvedl, že město svolalo společné jednání s okolními obcemi, starostové jsou o situaci informováni a souhlasí s tím, že budou na základě smluv poskytovat městu "dobrovolný" příspěvek na školství v předpokládané výši 2.000,- Kč na žáka a školní rok.

Na jednání zastupitelstva rovněž vystoupil ředitel ZŠ Tyršova, který uvedl, že ZŠ je na maximu svých kapacit a v rámci letošního zápisu přijala jen děti s trvalým pobytem v Českém Brodě. Sdělil, že v letošním školním roce končí dvě deváté třídy, proto není možné otevřít tři první ročníky.

Nikdo ze zastupitelů k vyslovenému nevznesl dotaz.

V průběhu diskuze zazněla informace, že Český Brod má stavební povolení na rekonstrukci pavilonu bývalé "infekce" v areálu českobrodské nemocnice. Město čeká na příslib dotace. Teprve po jeho udělení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Tato investice však může nastalé situaci pomoci nejdříve ve školním roce 2017/2018 (MZ domněnka).

Komentář MZ: Domnívám se, že nikdo ze zastupitelů neví (nebo nechce vědět ?), že plánovaně otevírané tři třídy na ZŠ Žitomířská nemusí pojmout všechny "zbylé" českobrodské předškoláky (vč. dětí ze Štolmíře a Liblic), resp. budoucí prvňáčky z okolních obcí. Kritéria pro přijímání žáků na tuto školu nejsou zveřejněna.
Zápis se koná počátkem příštího týdne.

Přesto, že je demografický vývoj ORP znám několik let nazpět a na situaci bylo možné společně se připravit, dozvěděli se starostové ORP Český Brod o naléhavosti problému teprve 7. ledna 2016. Jak se situace vyvine, ukáží následující dny.

NYNÍ SE V PRAXI PROJEVÍ, JAK TO ORP - MĚSTO ČESKÝ BROD - MYSLÍ VÁŽNĚ S MEZIOBECNÍ SPOLUPRACÍ. UKÁŽE SE, NAKOLIK SI JE VĚDOMO SVÉ REGIONÁLNÍ ZODPOVĚDNOSTI A SVÉHO POSLÁNÍ V OBLASTI VÝCHOVY A ŠKOLSTVÍ.

Martina Zdražilová

***

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. Přijměte pozvání na společné jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 18:30 hod v sále Kulturního domu v Tismicích. Předmětem jednání bude vzájemné informování o vzniklé situaci a dohoda o společném postupu obce Tismice a Vás rodičů.

Martina Zdražilová, starostka

***

PROHLÁŠENÍ STAROSTKY OBCE TISMICE

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Bez ohledu na rétoriku vedenou řediteli či učiteli českobrodských základních škol či samotnými představiteli Města Český Brod či občany je situace ohledně budoucího nástupu "našich" prvňáčků do českobrodských základních škol následující:

1. Český Brod dosud obecně závaznou vyhláškou nestanovil školský obvod, který by zahrnoval sousední obce a dal těmto možnost uzavřít s městem veřejnoprávní smlouvu, která zaručí "našim" dětem místo v českobrodských školách.

2. Zastupitelstvo obce Tismice je připraveno výše uvedenou smlouvu s Českým Brodem uzavřít a podílet se v souladu se školským zákonem na nutných výdajích. Jedná se o výdaje, které budou mít předem definovaný účel a budou každoročně obci Tismice řádně vyúčtovány.

3. Společné jednání obcí ORP (obec z rozšířenou působností) Český Brod, svolané na popud nás "malých" obcí, se uskutečnilo v Českém Brodě teprve 7.1.2016. Na tomto jednání se problém otevřeně diskutoval poprvé. Ve výše uvedené věci starosta,tajemník a právnička Českého Brodu konstatovali, že v současné době "není na stole" žádný relevantní návrh smlouvy, o kterém by mohly obce jednat. Návrh smlouvy by měl vzejít z jednání zastupitelstva Český Brod. Dle informace pana starosty Nekolného by to mělo být nejbližší jednání (20.1.2016). Oficielně zveřejněná verze programu jednání českobrodského zastupitelstva tento bod neobsahuje.

Město Český Brod se s nedostatečnou kapacitou základních škol potýká již mnoho let. Nyní plánuje zrekonstruovat a jako školu využívat jednu z budov areálu nemocnice. Realizace projektu je však závislá na dotační podpoře. Bližší informace nemají obce ORP Český Brod k dispozici. Bylo dohodnuto, že jednání budou pokračovat v momentě, kdy bude mít město připraveno relevantní podklady.

NENÍ PRAVDOU, ŽE ZASTUPITELSTVO OBCE TISMICE CELOU VĚC SVÝM POSTOJEM BLOKUJE.

ZKRATKOVITÉ, ZARUČENĚ PRAVDIVÉ ZÁVĚRY, ŠÍŘÍCÍ SE MEZI OBČANY, K VYŘEŠENÍ VĚCI NEPŘISPĚJÍ.

In. Martina Zdražilová
starostka obce Tismice


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY - v příloze
1. Prvňáček v rodině, sociálka v pohotovosti

24. 10. 2016 Zobrazit více

Virtuální prohlídka kostela "Račte vstoupit."

Virtuální prohlídka kostela "Račte vstoupit."Vážení čtenáři obecních stránek.
V sekci Kostel na Nebevzetí Panny Marie naleznete vstupní "vrátka" do kostela.

21. 9. 2016

KÁCET NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH BEZ POVOLENÍ LZE POUZE OVOCNÉ STROMY

KÁCET NA VLASTNÍCH ZAHRADÁCH BEZ POVOLENÍ LZE POUZE OVOCNÉ STROMYOpět se mění podmínky pro kácení stromů

Od 1. listopadu 2014 platí nová vyhláška, kterou se mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou lidé potřebovat povolení.

Češi si tak už nebudou moci na svých zahradách kácet tyto vzrostlé stromy, jak se jim zlíbí. Opět to bude možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody a krajiny, což je odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu.

Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července loňského roku, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s výjimkou tzv. památných stromů umožňovala.

„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ uvedl náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.

Předchozí podoba vyhlášky podle něj navíc diskriminovala vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. „V zahradách, které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli žádné dřeviny kácet například zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů,“ doplnil Mana.

Definice zahrady podle katastru

Vyhláška také upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení.

Naopak povolení bude potřeba na kácení všech vzrostlých neovocných dřevin. „Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ konstatoval náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.

Ochránci přírody od loňska upozornili na několik případů zbytečného kácení lip, dubů, nebo i dalších druhů prastarých stromů, které měly významnou zdravotní a krajinářskou hodnotu. Vlastníci cenných stromů je také často pokácí jen kvůli tomu, že nechtějí hrabat listí, nebo si chtějí zajistit topení na zimu.

O povolení pokácet vzrostlé neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody, tedy na obecním či městském úřadu. Správní úkon nebude podle ministerstva životního prostředí stát žadatele ani korunu. Ve lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout.

******NÍŽE UVEDENÉ JIŽ NEPLATÍ******
Kácet stromy na vlastních zahradách lze nově i bez povolení obecního úřadu -Informace k vyhlášce o ochraně dřevin
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých stránkách informace k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení kácet stromy, bude platit od 15. července 2013, od kdy bude zároveň účinná. Vyhláška je zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb.
Povolení ke kácení dřevin, pokud tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, již nebude potřeba pro zahrady. Ty jsou definovány jako veřejnosti nepřístupné, stavebně oplocené pozemky u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí.
Jak je vyhláškou definována zahrada?
Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.
Zahradou je pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Jsem vlastníkem zahrady – co pro mě nová vyhláška znamená?
Na vlastní zahradě si nově může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu v době vegetačního klidu upravit své vlastní stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady ví, že se kácí v těch případech, kdy je k tomu pádný důvod. A zpravidla v období vegetačního klidu.
Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období?
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

12. 9. 2016 Zobrazit více

Stránka