Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Vážení spoluobčané z LIMUZ.

Tímto vás vyzýváme k uzavření odběratelských smluv na odběr pitné vody z veřejného vodovodu a to bez ohledu, zda vodu již odebíráte či ne.

Dostavte se v termínu od 19. do 22. 6. a dále od 25. do 29.6.2018 a to denně mimo středy od 8:00 do 14:30 hod. Ve středu 20.6. od 10 do 16 hod, ve středu 27.6. od 10 do 19 hod.

Vezměte s sebou občanský průkaz a 30,- Kč.

Děkujeme Obecní úřad Tismice

 

 

VODA VE VEŘEJNÉM VODOVODU JE NEZÁVADNÁ, splńuje všechny hygienické požadavky a není nutno ji pro přímou konzumaci převářet.

Martina Zdražilová, starostka

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (více na úřední desce; zakomponováno ve smlouvách o odběru pitné vody)

Dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2018 do 31.8.2018.

Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazén, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod.

Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

Opatření se vztahuje na obce a jejich části:

Břežany IINová Ves II, Rostoklaty, Tismice, LimuzyTlustovousy, Tuklaty

Výzva VODOSu Kolín: zde ke stažení

                                   ***   ***   ***   ***   ***

Ukázka zapojení vodovodu v rozporu se zákonem a odběratelskou smlouvou. Přívod ze studny a potrubí z veřejného vodovodu je svedeno do jednoho rozvodu pokračujícího do domu!!! 

nesprávně provedený rozvod vody v nemovitosti

čl. II smlouvy:

Odběratel je povinen užívat vodovodní přípojku a vnitřní vodovod takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve Vodovodu Tismice. Přípojka ani vnitřní vodovod nesmí být jakkoliv propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, a to ani přes uzavíratelné šoupě, jednosměrný ventil či jen dočasně (přepínání je zakázané).

čl. V smlouvy:

Pro případ prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy, se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem a tímto sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu provozovateli ve výši 5 000,- Kč:

 1. v případě neoprávněného odběru vody z Vodovodu Tismice,

 2. znemožnění přístupu k vodoměru,

 3. používání vnitřního vodovodu v rozporu s čl. II.

 

Ukazatelé  jakosti dodávané vody:

vápník: 30,10 mg/l

hořčík: 18,20 mg/l

dusičnany: 14,10 mg/l

 

AKTUÁLNĚ K 21.5.2018

- JE DOKONČOVÁNO UZAVÍRÁNÍ ODBĚRATELSKÝCH SMLUV V ČÁSTI TISMICE

- ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY V ČÁSTI LIMUZY BUDOU UZAVÍRÁNY POZDĚJI. TO VŠAK NEBRÁNÍ ZAHÁJENÍ ODBĚRU VODY.

-  VODOVODNÍ PŘÍPOJKU LZE ZPROVOZNIT KAŽDÉMU (MIO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY) NA POŽÁDÁNÍ A TO BEZ UZAVŘENÍ SMLOUVY. SVŮJ ZÁJEM O OTEVŘENÍ ŠOUPĚTE PROJEVÍ ODBĚRATEL SMS (605488049) VE TVARU: "voda_číslo popisné_ano"

 

 

POSLEDNÍ PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN kontrol kanalizace u jednotlivých nemovitostí v Tismicích proběhne cca koncem května. Podmínkou je fyzická příprava (viz. níže) a uzavření smlouvy.

Obec Tismice vyzývá majitele nemovitostí čp. 10, 50, 56, 63 a ev. 102, kostel  k uzavření odběratelských smluv.

 

Zájemce o připojení si prostuduje Smlouvu schválenou dne 9.4.2018 Zastupitelstvem obce Tismice. Právnické osoby a bytové domy budou mít smlouvu ("na míru") upravenou.

Smlouva o odvádění odpadní vody

 

Jak bude probíhat kontrola na místě:

Majitel nemovitosti:

 1. Připraví gravitační propojení čerpací šachty a vyústění kanalizačního potrubí z domu (propoj bude přerušen, tzn., že splaškové vody stále nebudou odtékat do čerpací šachty). Do plastových ČŠ se napojuje potrubím KG DN 160, do betonových šachet pak potrubím KG DN 200. Vlastní vykroužení otvoru a umístění těsnění do plastových čerpacích šachet provádí technik stavby. Nikdo tak nesmí učinit vlastními silami. Betonové šachty mají otvor již z výroby, je vsazeno těsnění a vstup zatěsněn zátkou. Pokud otvor do ČŠ dosud vykroužen není, odkopejte zeminu vně stěny čerpací šachty a nechte si do data kontroly na místě otvor zhotovit – kontakt Ladra 730 515 819.
 2. Vyveze stávající jímku na max. možnou míu a kontrolujícímu předloží a odevzdá doklad o vyvezení jímky. (Pokud mezi vyvezením a kontrolou nastane menší časová prodleva, snažte se omezit odpadní vody na nutné minimum)
 3. Napustí čerpací šachtu čistou vodou po vrchní čidlo čerpadla

 

Zástupce provozovatele (obce Tismice):

1. Zkontroluje těsnost napojení do čerpací šachty (vsazené potrubí řádně těsní)

2. Zkontroluje, zda je doposud používaná jímka řádně vyvezena a převezme doklad o vyvezení

3. Otevře šoupě na hlavním řadu, zapne čerpadlo a vyčerpá napuštěnou vodu. V případě zjištění závady technologie či čerpadla, zajistí opravu.

4. Zkontroluje způsob likvidace dešťových vod. Dešťové vody nesmějí být do splaškové kanalizace svedeny.

5. V případě, že nebyla shledána závada, zůstane šoupě na hlavním řadu otevřeno a majitel může gravitační propojení dokončit a kanalizaci okamžitě používat.

6. V případě zjištění jakékoliv závady (vč. nevyvezení jímky), bude šoupě na hlavním řadu až do odstranění závad znovu uzavřeno. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze provozovatel, tj. pouze obsluha, pověřený pracovník obce.

 

Majitel nemovitosti následně zcela vyčistí stávající jímku odpadních vod a bude ji používat např. na vodu dešťovou pro účely zalévání nebo ji zlikviduje. V žádném případě není možné zbývající obsah stávající jímky přečerpat do nového kanalizačního řadu, neboť by došlo k narušení čistícího procesu ČOV v Liblicích. Ten, kdo takovou škodu způsobí, ji uhradí v plném rozsahu. Pro odstranění případných pochybností a šetření možné škody poslouží doklad, že jímka byla oprávněnou osobou úplně vyvezena.

 

Zahájení provozu vodovodu v Tismicích

(Limuzy budou připojeny v další vlně)

Zájemce o připojení kanalizace si zároveň prostuduje i Smlouvu o dodávce pitné vody také Plnou moc pro jednoho vlastníka nemovitosti nebo Plnou moc pro více vlastníků nemovitosti

POZOR!!!

Majitelé (všichni spolumajitelé), jejichž vodovodní přípojka se nachází v pozemku krajské komunikace, zároveň podepíší plnou moc, na základě které obec Tismice zajistí služebnost vodovodní přípojky v krajské komunikaci pro každou danou nemovitost. Tzn. hromadně, bezplatně ve prospěch každé nemovitosti.

Tato služebnost (věcné břemeno) je vyžadováno Krajskou správou a údržbou silnic. Pokud k takovému úkonu nezplnomocní majitelé obec, pak budou Středočeským krajem vyzváni, aby takovou smlouvu uzavřeli sami a nesli náklady s tím spojené (tj. náklady vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy a vklad do KN a úhrada za KN).

K podpisu plné moci vezměte s sebou 30,- Kč na ověření podpisu a občanský průkaz.

 

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE:

Kolik bude stočné?

Stočné bylo stanoveno Zastupitelstvem obce Tismice dne 9.4.2018 ve výši  37,00 Kč/m3 bez DPH (42,55 vč. 15 % DPH). Stočné má jednosložkovou formu.

Motivační opatření:

Ti, kteří se připojí do 30. 6. 2018, budou mít stočné do konce roku 2018 se slevou 18,- Kč bez DPH /m3

(dle Prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění příloha 19 zák. o vodovodech a kanalizacích, se použije směrné číslo tj. 35 m3 / rok / os)

 

Pokyny pro užívání kanalizace

Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby – při osazení čerpadla, návod k používání. Zároveň svým podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Tismice doporučuje se s předaným návodem znovu seznámit. Je vhodné též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Níže jsou uvedena ta nejzásadnější pravidla:

Do kanalizace, resp. do Čerpací šachty se nesmí dostat:

 - písek, kamínky, hlína apod.

 - vlákniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky (pozor ani ty, u nichž výrobce garantuje jejich samovolné rozložení!!!), textilie

 - pevné předměty – dřevo, kameny, hračky

-  agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy

 - tuky, oleje z fritovacího hrnce apod., (provozovny s kuchyní musí osadit před čerpací šachtu lapač tuků)

- odpad z kuchyňského drtiče

- dešťové vody

Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně prohlédnout, čistit proudem vody. U bytových domů byly osazeny česlicové koše, které by měly zachytit největší nečistoty. Každý vlastník bytového domu byl měl zajistit kontrolu a pravidelné čištění těchto košů. FOTO: česlicový koš

Co dělat v případě poruchy?

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba, aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu předaného f. Presskan. Pokud si sami nevíte rady, voláte obecní úřad (321 622 422), který zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře.

Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo na místě poradí nebo jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad bude čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.

 

Vodovod

Kolik bude vodné?

Vodné bylo stanoveno Zastupitelstvem obce Tismice dne 9.4.2018 ve výši  37,00 Kč/m3 bez DPH (42,55 vč. 15 % DPH).  Vodné má jednosložkovou formu.

 

Pokyny pro užívání vodovodu

Po instalaci vodoměru si každý může připravit rozvody vodovodu – ty budou napojeny za vodoměrem z pohledu od vstupu do šachty nebo nemovitosti. Každý vodoměr je cejchován. Šoupě na hlavním řadu však zůstane zavřeno do té doby, než budou provedeny desinfekční proplachy řadů a Krajskou hygienickou stanicí potvrzeny laboratorní výsledky vody. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze provozovatel, tj. pouze pracovník obce. Tzn. že pustit vodu do nemovitosti, tj. zprovoznit vodovodní přípojku není možné dříve, než tak učiní provozovatel.

Obec Tismice upozorňuje, že pro vodu ze stávajícího zdroje (studny) a vodu z veřejného vodovodu nesmí být používáno stejné potrubí. Potrubí nesmí být propojeno ani přes uzavřené šoupě. Možnost přepínání je zakázána. Ten, kdo provozovateli výše uvedeným způsobem zhorší kvalitu vody nebo způsobí jinou havárii veřejného vodovodu, je za způsobenou škodu (obecné ohrožení) zodpovědný v plném rozsahu.

Po zprovoznění vodovodní přípojky provozovatelem, je třeba nechat odtéct vodu, která v přípojce po dobu výstavby zůstala stát a umožnit proplach přípojky dostatečným množstvím pitné vody.

 

Provoz

Obec Tismice zaměstnala na dohodu pana Jiřího Kozu, Jaroslava Dittricha, Václava Suse ml. a dále pověřila jejich koordinací místostarostu obce, pana Petra Heřtuse. S těmi to lidmi se budete setkávat v případě odečtů vodoměrů, kontroly napojení a v případě poruchy zařízení. Záruční servis technologie kanalizace (mimo drobných provozních závad odstraněných výše uvedenými pracovníky obce) bude provádět dodavatel technologie – společnost PRESSKAN system, a.s., středisko Mukařov. Jako záruční však budou uznány jen „nezaviněné“ poruchy. To bude klást velké nároky na všechny uživatele technologie, koncové zákazníky, tedy občany.

 

Jak bude probíhat napojování nemovitostí, které nebyly z akce dokončené 27.12.2017 (dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby Tismice – splašková kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy) realizovány?

vodovod – v souladu s platným stavebním povolením, lze napojit jen stávající zástavbu, tj. zástavbu zkolaudovanou k 27.12.2017. Z kapacitních důvodů skupinového vodovodu Škvorec nelze další zástavbu až do plánovaného navýšení kapacity vodovodu připojit. Navýšení kapacity vodovodu se předpokládá v horizontu cca 5 let a je zcela v kompetenci vlastníka skupinového vodovodu. Obec nemá možnost tuto skutečnost ovlivnit.

kanalizace – obec Tismice má na základě Smlouvy o provozně souvisejících kanalizacích s městem Český Brod garantováno množství odpadních vod v objemu 680 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato hodnota počítá s rozvojem obce v souladu s platným územním plánem a umožňuje tedy napojovat i nové nemovitosti, zkolaudované po 27. 12. 2017. A to až do naplnění smluvní kapacity.

 

Napojení dle výše uvedených podmínek je tedy možné pouze:

 • s písemným souhlasem provozovatele (obce Tismice)
 • v souladu s technickými požadavky provozovatele (obce Tismice
 • v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválenou Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017 

 

Povinnosti poplatníků plynoucí z platné Obecně závazné vyhlášky obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválené Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017. Vyhláška je řádně zveřejněna na www.tismice.cz a obecní vývěsce.

Poplatníkem dle výše uvedené vyhlášky je každý majitel nemovitosti.

Úvodem je potřeba říci, že převážná většina nemovitostí je (nebo v brzké době bude) na vodovod a kanalizaci napojena, a proto také bude při splnění všech podmínek níže uvedených od poplatků osvobozena. Důležité je dodržet lhůty a podmínky ve vyhlášce definované, tj:

 

Část čtvrtá (OZV č. 3/2017)

Osvobození od poplatku a snížení poplatku

Čl. 7

 1. Od poplatku je osvobozena obec Tismice a jí zřízené organizace.
 2. Od poplatku je osvobozen poplatník, který zároveň splní následující podmínky:

      a)  do 15. 12. 2017 uzavřel s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na  rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice”, vztahující se k nemovitosti, která je hlavní stavbou na funkčním celku, který je předmětem poplatku,

      b) předmětná nemovitost bude napojena na kanalizaci, ukončen jiný způsob likvidace odpadních vod z celého funkčního celku předmětné nemovitosti a uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá (tato podmínka platí pouze pro část Tismice),

      c) předmětná nemovitost bude napojena na vodovod (vodovodní přípojka ukončená vodoměrem a uzavřena smlouva o dodávkách pitné vody) do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá.

3.    Pokud poplatník uzavřel s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice” vztahující se k nemovitosti, která je hlavní stavbou na funkčním celku, který je předmětem poplatku, ale nesplnil podmínky pro osvobození dle odst. 2, snižuje se mu poplatek o výši prokazatelně jím poskytnutého daru na základě této smlouvy, maximálně však do výše 90% poplatku.

Co dělat? Jak jako občan zjistím, zda budu nebo nebudu od poplatku osvobozen? Postupně si odpovím na otázky:

 

1.         Uzavřel jsem darovací smlouvu dle odst. a? ANO (jdu na otázku 2)

            Uzavřel jsem darovací smlouvu dle odst. 2a? NE (dostavím se na obecní úřad ke  splnění ohlašovací povinnosti a uhradím poplatek)

 

2.       Uzavřel jsem smlouvu o likvidaci odpadních vod dle odst. 2b nebo tak učiním do 27.12.2018?

ANO (ohlašovací povinnost splním vyplněním formuláře ohlašovací povinnosti při uzavírání smlouvy a budu od poplatku osvobozen; učiním tak tedy zároveň při jedné návštěvě obecního úřadu, kdy půjdu podepsat smlouvu)

NE smlouvu jsem neuzavřel a ani tak do 27.12.2018 neučiním (kontaktuji obecní úřad; od vyměřeného poplatku mi bude dle odst. 3 odečtena hodnota daru)


Uzavřel jsem smlouvu o odběru pitné vody dle odst. 2c nebo tak učiním do 27.12.2018?

ANO (ohlašovací povinnost splním vyplněním formuláře ohlašovací povinnosti při uzavírání smlouvy a budu od poplatku osvobozen; učiním tak tedy zároveň při jedné návštěvě obecního úřadu, kdy půjdu podepsat smlouvu)
 

NE smlouvu jsem neuzavřel a ani tak do 27.12.2018 neučiním (kontaktuji obecní úřad; od vyměřeného poplatku mi bude dle odst. 3 odečtena hodnota daru)
 

Poplatníci, kteří nejsou v souladu s vyhláškou č. 3/2017 od poplatků osvobozeni, tj. ti, kteří možnost připojení na vodovod nebo kanalizaci měli (kolem jejich nemovitosti vede kanalizační nebo vodovodní řad), ale nevyužili jí, jsou povinni neprodleně se dostavit na Obecní úřad a splnit svou ohlašovací povinnost vyplněním formuláře. Zároveň jsou povinni poplatek uhradit. Musí tak učinit do dvou měsíců od data kolaudace, resp. měli tak učinit do 27. 2. 2018.  PROTOŽE SE JEDNÁ O ZCELA NOVÝ, DOSUD NEPOUŽÍVANÝ POPLATEK, BUDE OBECNÍ ÚŘAD KE SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI TOLERANTNÍ. ŽÁDÁME VŠAK VŠECHNY MAJITELE, ABY SE SPLNĚNÍM OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI NEOTÁLELI A DALI VĚC DO POŘÁDKU CCA DO 30 DNŮ OD UVEŘEJNĚNÍ TOHOTO ČLÁNKU.