Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

LEDEN 2018 AKTUÁLNĚ

Obec Tismice sděluje, že plánovaný termín zahájení dodávek pitné vody a likvidace splaškových vod je březen - duben 2018.

Vlastnímu spuštění (fyzickému přepojení se na potrubí vodovodu a kanalizace) bude předcházet smluvní zajištění dodávek a lividace vody a fyzická kontrola provozovatele kanalizace a vodovodu u každé nemovitosti.

DŘÍVE NENÍ MOŽNÉ PŘIPOJENÍ REALIZOVAT!!! 

CHYBĚJÍCÍ PROSTUPY DO ČERPACÍCH ŠACHET MŮŽE PROVÁDĚT POUZE DODAVATEL (Stavitelství Řehoř), NELZE JEJ REALIZOVAT SVÉPOMOCÍ.

 

VEŘEJNÉ UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU - PROHLÍDKA VODOJEMU

POZVÁNKA: zde ke stažení

 

LISTOPAD 2017

Středočeskýkraj doasfaltuje druhý jízdní pruh hlavní komunikace v Tismicích do konce roku 2017 na jaře roku 2018.

Probíhá fyzická kontrola těsnosti kanalizační a popř. i vodoměrných šachet u těch čp., kde je připojení již zrealizováno.

U zkontrolovaných šachet bude následovat osazení technologie - čerpadla. Osazení provede f. PRESSKAN. Po osazení čerpadla (bude možné jen, pokud jste již odevzdali revizi a máte vůči obci vyrovnány závazky) bude třeba ihned provést čerpací zkoušku. Počítejte tedy s tím, že šachtu bude třeba částečně naplnit vodou, která bude vyčerpána na přilehlý pozemek.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

SMLOUVY

Dne 11. 5. 2017 uzavřela obec Tismice s městem Český Brod Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, na jejímž podkladě uhradila městu 3 426 516,- Kč, čímž na dobu neurčitou zajistila oprávnění užívat kapacitu 680 ekvivalentních obyvatel na ČOV v Liblicích.

Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů jsou vyjednány a podepisovámy.

 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Obec Tismice nechala zpracovat projektovou dokumentaci přípojek. Podkladem dokumentace byly karty nemovitostí pořízené stavbyvedoucími individuálně na místě pro každou nemovitost zvlášť. Stavební úřad vydal pro tuto stavbu územní souhlas. Obec vysoutěžila zhotovitele stavby vodovodních přípojek. Je jím firma Stavitelství Řehoř, s.r.o. Občané se tedy i nadále budou setkávat s těmi samými pracovníky. Vysoutěžená cena díla činí 3 392 724,01 Kč.

Obecní úřad připomíná, že revizi připojení elektro pro ovládací skříňku čerpadla bylo třeba odevzdat do 30. června 2017. 

Je dokončována realizace vodovodních přípojek v Limuzích. Zhotovitel majitele nemovitostí předem telefonicky kontaktuje.

Přepojení gravitační stoky do čerpací šachty bude možné až po kolaudaci, kdy bude celý systém spuštěn. Technický dozor stavby zkontroluje těsnost gravitačního napojení u každé nemovitosti. Občané budou k napojení vyzváni. V žádném případě není možné napojit se bez souhlasu obce. Všechny také čeká uzavírání dalších smluv o dodávkách pitné vody a likvidaci splaškových vod.

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Tismice přijalo na své schůzi dne 8. 12. 2016 následující usnesení k výstavbě vodovodu a kanalizace, a to vč. návrhu darovacích smluv.

Usnesení č. 6a/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Tismice a Společností Tismice, jejímž předmětem je výstavba tlakové kanalizace Tismice a veřejného vodovodu pro obce Tismice a Limuzy. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací do 30. 11. 2017. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu doby plnění Příkazní smlouvy o poskytnutí služeb TDI formou dodatku č. 1, přičemž doba plnění se mění na dobu od listopadu 2016 do ledna 2018, přičemž ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce uzavřením smluv a jejich zveřejněním na profilu zadavatele. Zastupitelstvo se při výběru dodavatele – zhotovitele vodovodních přípojek, bude řídit vnitřní směrnicí obce č. 28 k veřejným zakázkám.

Usnesení č. 6b/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že pro výstavbu tlakové kanalizace v Tismicích byla zvolena technologie PRESKAN.

Usnesení č. 6c/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby obec z důvodu zajištění výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek v části Tismice uzavírala smlouvy o výstavbě části vodovodní přípojky a podružného kanalizačního řadu (pro nepodnikatelské stavby s trvalým pobytem bezúplatně, pro nepodnikatelské stavby bez trvalého pobytu za 15 000,- Kč, pro stavby k podnikání za úplné náklady) a vodovodních přípojek v části Limuzy smlouvy o bezúplatné výstavbě části vodovodní přípojky. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce dopracováním přesné citace smluv ve spolupráci s právním zástupcem obce a zastupiteli a pověřuje OÚ Tismice jejich následným uzavřením s vlastníky nemovitostí.

Usnesení: č. 6d/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr přijmout po kolaudaci vodovodu a kanalizace v obci obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace s tím, že poplatek bude stanoven v maximální výši a že od poplatku budou osvobozeni poplatníci, kteří splní všechny následující podmínky:

  1. uzavřou do 15. 2. 2017 s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice”, vztahující se k nemovitosti, jejíž vlastník je poplatníkem a podmínky smlouvy jsou poplatníkem splněny v dohodnutých termínech
  2. předmětná nemovitost bude napojena na kanalizaci, ukončen jiný způsob likvidace odpadních vod z celého funkčního celku předmětné nemovitosti a uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá,
  3. předmětná nemovitost bude napojena na vodovod (vodovodní přípojka ukončená vodoměrem) a uzavřena smlouva o dodávkách vody do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá. Důvodová zpráva: zde ke stažení

Usnesení č. 6e/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby obec Tismice z důvodu zajištění dalších prostředků na rozvoj veřejné infrastruktury obce uzavírala smlouvy označené „Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice“ a na základě těchto smluv přijímala dary ve výši 10 000,- Kč od vlastníků staveb v Limuzích, ve výši 22 000,- Kč od vlastníků bytových jednotek v Tismicích a ve výši 30 000,- Kč od vlastníků staveb v Tismicích. Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy – varianty dle k.ú., typu a počtu vlastníků a dle data úhrady (Příloha 4a-h, základní varianta) a pověřuje OÚ Tismice dohodnutím časových variant poskytnutí daru a uzavřením smluv s vlastníky nemovitostí.

 

OBEC TISMICE BUDE V TERMÍNU DO 15. 2. 2017 UZAVÍRAT S MAJITELI NEMOVITOSTÍ DAROVACÍ SMLOUVY. OBEC UPŘEDNOSTŇUJE PLATBY PŘEVODEM NA ú.č. 6124151/0100, VS číslo popisné.

Veškeré platby mimo úhrady celé částky předem lze individuelně dohodnout.

NÁSLEDOVAT BUDOU smlouvy o výstavbě části vodovodní přípojky a podružného kanalizačního řadu DLE USNESENÍ Č. 6c/9/2016.

Dne 9. 11. 2016  se v Kulturním domě v Tismicích uskutečnila veřejná schůze k výstavbě kanalizace a vodovodu; zápis zde ke stažení

Přílohou č.1 zápisu je PROHLÁŠENÍ NEZÁJMU O PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI V ČÁSTI OBCE TISMICE zde ke stažení; nutno odevzdat do 20.11.2016.

Přílohou č.2 zápisu je PROHLÁŠENÍ ZÁJMU O PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI V ČÁSTI OBCE TISMICE (je určeno pro ty, kteří nejsou zahrnuti do projektu a něž se nevztahuje vydané vodoprávní povolení) zde ke stažení; prodlouženo - nutno nejpozději do 31. 12. 2016. Obec Tismice následně po dohodě zajistí vydání územního rozhodnutí a vodoprávního povolení.

Přílohou č.3 zápisu je Technický popis realizace podružného kanalizačního řadu, šachty a čerpadla na pozemcích vlastníků jednotlivých nemovitostí: zde ke stažení; revizi elektro (viz technický popis v příloze) je nutno doručit Obecnímu úřadu Tismice do 30. 6. 2017.

 

Do konce roku 2016 jsou plánovány práce na:

1. budování hlavních kanalizačních a vodovodních řadů v místních komunikacích části Tismice

2. budování přístupové komunikace k vodojemu v Limuzích

Ohledně budování podružných kanalizačních řadů, šachet, vodovodních přípojek atd. budou majitelé nemovitostí kontaktování zhotovitelem za účelem vyhotovení pasportu nemovitosti a domluvení přesného místa napojení objektu v průběhu prosince 2016 - ledna 2017. Za účelem pasportizace objektů bude pořizována fotodokumentace. Každý nechť si v předstihu ověří místo výstupu splaškové kanalizace ze svého objektu a dále místo vstupu stávajícího vodovodního potrubí do objektu, vč. hloubky jejich uložení. Rovněž tak uložení ostatních sítí.

 

9. 11. 2016 

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

VODOVOD: zde ke stažení

KANALIZACE: zde ke stažení

 

24. 10. 2016 

Tismice – splašková kanalizace – komise Ministerstva zemědělství ČR schválila dotaci ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů 26,246 mil. Kč. Konečná dotace je tedy ve výši 15,748 mil. Kč.

Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy – komise Ministerstva zemědělství ČR schválila dotaci ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů 34,707 mil. Kč. Konečná dotace je tedy ve výši 20,824 mil. Kč.

 

13. 10. 2016 

Komunikace s občany:

1. občané budou o výstavbě vodovodu a kanalizace, která se bude přímo dotýkat jejich nemovitostí, informování na VEŘEJNÉ SCHŮZI; tato bude svolána po té, co obec Tismice od MZe ČR obdrží smluvní podmínky pro přidělení dotace

Finance:

1. k uzavření darovací smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice po jejím schválení v zastupitelstvu obce Tismice budou občané vyzváni během listopadu roku 2016; termín úhrady do 31. 12. 2016

2. na základě darovací smlouvy a složením daru na účet obce Tismice bude poplatník (majitel nemovitosti) po nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace od poplatku osvobozen

3. obec Tismice uzavřela s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru ve výši 25.000.000,- Kč

4. obec Tismice uzavřela se Středočeským krajem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 4.000.000,- Kč

LOGO sTŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo obce Tismice ve spolupráci s právníkem připravuje:

1. text budoucí Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace; vyhláška vstoupí v platnost a nabude účinnosti po kolaudaci stavby vodovodu a kanalizace; cca počátkem roku 2018

2. text Darovací smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice

3. návrh Dohody mezi obcí Tismice a Městem Český Brod ve věci příspěvku obce Tismice na intenzifikaci ČOV v Liblicích

 

*********************************************************************************************************

 

20. 6. 2016 Oznámení o zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele:

zde ke stažení, nebo na:https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/660420

Smlouva o dílo: zde ke stažení

 

Dne 18. 5. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo obce Tismice na doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na akci "Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“.

Hodnoceno bylo celkem 5 nabídek a na základě nabídkové ceny bylo sestaveno pořadí uchazečů takto:

1. "Společnost Tismice", sídlo společnosti Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,

vedoucí společník nebo správce: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČ: 25075543

společník: IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257

 

2. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338

 

3. I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 60838531

 

4. PRESSKAN systém, a.s., Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov, IČ: 60743824

 

5. VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201

 

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

"Společnost Tismice", sídlo společnosti Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,

vedoucí společník nebo správce: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČ: 25075543

společník: IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257

cena: 60 953 743,37 Kč bez DPH

 

Dne 18. 5. 2016 schválilo  Zastupitelstvo obce Tismice návrh příkazní smlouvy společnosti Stavební poradna s.r.o. na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu akce POSKYTNUTÍ ÚVĚRU NA DOFINANCOVÁNÍ STAVBY „TISMICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ a „VEŘEJNÝ VODOVOD PRO OBCE TISMICE A LIMUZY“.

 

Dne 18. 5. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo obce Tismice na doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Technický dozor investora při realizaci akce Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“.

Hodnoceny byly celkem 3 nabídky a na základě nabídkové ceny bylo sestaveno toto pořadí uchazečů:

1. ŽP PROJEKT s.r.o., IČ:27510999, se sídlem Nábřeží Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III

 

2. MEDIUM projekt v.o.s., IČ: 64790584, Pernerova 168, 530 02 Pardubice

 

3. Ing. František Pravec, PC PROJEKT - projekční kancelář, IČ:44403445, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl

 

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

ŽP PROJEKT s.r.o., IČ:27510999, se sídlem Nábřeží Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III

cena: 864.000,- Kč bez DPH

Scan uzavřené příkazní smlouvy je dostupný na odkaze:https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235776  nebo scan příkazní smlouvy zde ke stažení

 

********

 

Dne 28. 4. 2016 obdržela obec Tismice výzvu Ministerstva zemědělství k předložení Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory, Žádosti o evidenci akce a dalších souvisejících dokumentů (dokumentace k výběrovému řízení, smlouvy, posudky...) a to v termínu do 30.9.2016:

VÝZVA zde ke stažení

Požadované dokumenty odeslala obec Tismice dne 8. 9. 2016.

********

Dne 25. 4. 2016 zasedla hodnotící komise schválená Zastupitelstvem obce Tismice dne 29.3.2016.

Komise ve složení:

Ing. Jiří Hlavatý

Ing. Zdeněk Pytelka

Ing. Martina Zdražilová

Petr Heřtus

Ing. Martina Gabrielová

se seznámila s odbornými posudky a protokoly vyhotovenými STAVEBNÍ PORADNOU, s.r.o., které podrobně okomentovala Ing. Martina Gabrielová a s originály předložených nabídek.

Hodnotící komise vyhotovila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek celkem od pěti dodavatelů. Komise sestavila pořadí předložených nabídek. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude předložena Zastupitelstvu obce Tismice.

Zastupitelstvo na svém příštím jednání vydá (schválí) Rozhodnutí zadavatele  o výběru nejvhodnější nabídky a schválí smlouvu o dílo.

*********

ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY VODOVODU A KANALIZACE - únor 2016 

Formulář Oznámení o zakázce odeslaný dne 26/02/2016 k vyhlášení Tismice - splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy byl dne 29.02.2016 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek. 

Formulář je dostupný na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/647118.