Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

17. 7. 2017  AKTUÁLNĚ

Vážení občané. V minulém týdnu jsme zahájili fyzickou kontrolu těsnosti kanalizační a popř. i vodoměrných šachet u těch čp., kde je připojení již zrealizováno.

U zkontrolovaných šachet bude následovat osazení technologie - čerpadla. Osazení provede f. PRESSKAN. Po osazení čerpadla (bude možné jen, pokud jste již odevzdali revizi a máte vůči obci vyrovnány závazky) bude třeba ihned provést čerpací zkoušku. Počítejte tedy s tím, že šachtu bude třeba částečně naplnit vodou, která bude vyčerpána na přilehlý pozemek.  DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

7. 7.2 017 

SMLOUVY

Dne 11. 5. 2017 uzavřela obec Tismice s městem Český Brod Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací, na jejímž podkladě uhradila městu 3 426 516,- Kč, čímž na dobu neurčitou zajistila oprávnění užívat kapacitu 680 ekvivalentních obyvatel na ČOV v Liblicích.

Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů nyní připravuje společnost VODOS Kolín s.r.o., nový provozovatel skupinového vodovodu.

 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Obec Tismice nechala zpracovat projektovou dokumentaci přípojek. Podkladem dokumentace byly karty nemovitostí pořízené stavbyvedoucími individuálně na místě pro každou nemovitost zvlášť. Stavební úřad vydal pro tuto stavbu územní souhlas. Obec vysoutěžila zhotovitele stavby vodovodních přípojek. Je jím firma Stavitelství Řehoř, s.r.o. Občané se tedy i nadále budou setkávat s těmi samými pracovníky. Vysoutěžená cena díla činí 3 392 724,01 Kč.

 

PRŮBĚH STAVBY

Hlavní řady vodovodu a kanalizace jsou až na ojedinělé úseky (např. u kostela) dokončeny. Dokončuje se výstavba vodojemu v Limuzích. Jde o „skládačku“ jednotlivých předem z betonu odlitých komor, dodávaných firmou BETONBAU. Prioritou je nyní výstavba kanalizačních podružných řadů a vodovodních přípojek, jež se dotýkají hlavní komunikace v Tismicích. Zhotovitel ve spolupráci se Středočeským krajem provede obnovu komunikace. Zda bude vozovka obnovena pouze v jednom pruhu nebo zda své peníze přidá i Středočeský kraj a vozovka bude obnovena v celém šíři, zatím nevíme. Věříme však, že kraj dlouho slibovanou rekonstrukci konečně zrealizuje. K asfaltování hlavní komunikace by mělo dojít v průběhu srpna až září.

Následně budou postupně dokončovány i zbývající přípojky a tam, kde jsou osazeny kanalizační šachty, budou postupně osazována čerpadla. Dodavatelem čerpadel je firma Presskan. Montáž čerpadel proběhne zejména v letních měsících.

Obecní úřad připomíná, že revizi připojení elektro pro ovládací skříňku čerpadla bylo třeba odevzdat do 30. června 2017. Nyní je tedy pro opozdilce nejvyšší čas. Děkujeme za pochopení.

Postupně by měla začít též realizace vodovodních přípojek v Limuzích. Zhotovitel majitele nemovitostí předem telefonicky kontaktuje. Občané nemusí mít obavu, že by snad nemohli odcestovat na dovolenou. Práce sice probíhají podle harmonogramu, avšak doba dovolených, poruchy na strojích nebo onemocnění pracovníků vede ke změnám naplánovaných prací.

Množí se dotazy, kdy si majitelé nemovitostí budou moci přepojit svou gravitaci do čerpací šachty. Bude tak možné učinit až po kontrole osazení čerpadel a po kolaudaci, kdy bude celý systém spuštěn. Technický dozor stavby zkontroluje těsnost gravitačního napojení u každé nemovitosti. Občané budou k napojení vyzváni. V žádném případě není možné napojit se bez souhlasu obce. Všechny také čeká uzavírání dalších smluv o dodávkách pitné vody a likvidaci splaškových vod.

Stavba by měla být zkolaudována do konce roku 2017.

 

6. 4. 2017 

Obec Tismice zajistí pro zájemce - vlastníky nemovitostí v Tismicích a Limuzích dodání plastové kruhové vodoměrné šachty o průměru 100 cm, hloubce 120 cm + komínek 20 cm. Šachta  z 5 mm plastu je opatřena dvěmi zpevňujícími obručemi z 8 mm plastu a poklopem z 15 mm plastu.

Výrobce doporučuje osadit šachtu do kruhového výkopu o průměru 120 cm na betonový základ 10 cm. Šachtu doporučuje výrobce obsypat suchým betonem - ŠACHTA NENÍ KONSTRUOVÁNA JAKO ZCELA SAMONOSNÁ. Komínek bude obsypán zeminou.

Pokud bude vodoměrná šachta pojížděna, pak je třeba objednat šachtu bez poklopu (bude odečteno z ceny). Následně si vlastník nemovitosti kolem komínku vybetonuje roznášecí  desku a zakoupí ve stavebninách ocelový poklop požadované nosnosti.

V případě zájmu, lze zajistit i dodání hranaté plastové šachty z 8 mm plastu, výstuží z 8 mm plastu a pokopem z 15 mm plastu o rozměrech 110 x 90 cm a výšce 120 cm + 20 cm komínek a to za cenu 7. 810,- Kč  + DPH.

 

Dodavatel:

Realplast s.r.o., Žižkova 1413, Český Brod.

Kontaktní osoba: Jaroslav Moc, 321 622 064 (POZOR - neslouží pro objednání!!!)

Cena: 5.005,- Kč + DPH

Doprava: na místo určení (nemovitost zájemce)  je v ceně

Platba: při dodání - zákazník obdrží daňový doklad, atest o nepropustnosti jímky a prohlášení o shodě.

 

Objednání:

Vlastník nemovitosti projeví svůj závazný zájem o dodání výše uvedené šachty za výše uvedených podmínek (s pokopem nebo bez poklopu)

písemně:

- e-mailem na adresu ou.tismice@volny.cz

- dopisem na adresu OÚ Tismice, Tismice 136, 282 01

nebo

osobně: na OÚ Tismice, kde objednávku stvrdí svým podpisem

 

Objednávka bude obsahovat: zde ke stažení

- jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu zájemce

- adresu nemovitosti, kam má být šachta dodána, popř. údaj o tom, že si zájemce vyzvedne šachtu osobně u výrobce

- telefonní kontakt

- údaj o tom, zda má být šachta dodána s poklopem či bez poklopu

- kruhová nebo hranatá

- prohlášení , že jde o závaznou objednávku za cenu 5.005,- Kč ( 7. 810,- Kč) + DPH s tím, že zájemce cenu uhradí v hotovosti při dodávce šachty

 

MOŽNÝ TERMÍN PRVNÍ DODÁVKY JE 13. 4. 2017.

 

V případě, že vlastník nemovitosti nemá zájem o výše uvedený typ šachty, zajistí si šachtu na své náklady a svým způsobem avšak za podmínky, že šachta bude splňovat min. výše uvedené parametry.

 

20. 3.  2017 

Obec Tismice jako budoucí provozovatel požaduje v rámci realizace akce kanalizace a vodovodu, aby byly dodrženy následující podmínky a specifikace:

  NAPOJENÍ VODY:

           1.  VODOMĚRNÁ ŠACHTA – VÝHRADNĚ PLASTOVÁ S ATESTEM
                                                            NEPROPUSTNOSTI OD VÝROBCE
 

Technické parametry plastové vodoměrné šachty:
- kruhová šachta - min. vnitřní průměr  1,0 m, hloubka 1,4 m (s krytím potrubí 1,2 m)

nebo


- obdélníková šachta - min. vnitřní rozměry 1,1 x 0,9 m, hloubka 1,4 m (s krytím potrubí 1,2 m)


Šachty musí být v nepropustném provedení, minimální tl. stěn šachet 5 mm, minimální krytí přípojkového potrubí 1,2 m; průměr potrubí 32 mm.

V některých případech bude vlastníku nemovitosti stavbyvedoucím doporučeno obetonování šachty.

 

2. NAPOJENÍ DO SKLEPA JE MOŽNÉ

3. NAPOJENÍ DO STUDNY NENÍ MOŽNÉ

4. NAPOJENÍ DO JINÉ ŠACHTY JE MOŽNÉ JEN ZCELA VÝJIMEČNĚ – musí odsouhlasit TDI

 

V případě, že se majitel nemovitosti rozhodne zajistit šachtu sám, je bezpodmínečně nutné respektovat výše uvedené parametry.

5. VODOMĚRNOU SESTAVU ZAJIŠŤUJE NA SVÉ NÁKLADY OBEC TISMICE

 

 

NAPOJENÍ KANALIZACE:

ČERPADLA BUDOU UMÍSŤOVÁNA DO CERTIFIKOVANÝCH ŠACHET DODÁVANÝCH ZHOTOVITELEM.

 

 

 

31. 1. 2017 

OBEC TISMICE  OBYVATELŮM DOPORUČUJE ODBORNOU FIRMU PRO VYBUDOVÁNÍ CN - PŘÍPOJKY KANALIZAČNÍ ŠACHTY (přívod elektřiny pro ovládací automatiku kanalizačního čerpadla, vč. revize), kterou je každý budoucí připojený objekt povinen na vlastní náklad zajistit do 30. 6. 2017. Revizní zprávu je nutné ve stanoveném termínu předat Obecnímu úřadu Tismice.

Kontakt a položkový rozpočet zašle obec Tismice zájemci na vyžádání (ou.tismice@volny.cz), popř. sdělí telefonicky nebo poskytne osobně v kanceláři OÚ Tismice.

Doplňující informace (viz dotazy občanů):

- elektrikář pro vybudování výše uvedeného připojení nepotřebuje mít k dispozici obládací skříňku čerpadla. Postačí ponechat v místě, kam bude skříňka osazena kabel o délce cca 1 - 2 m; skříňka bude osazena zhotovitelem spolu s čerpadlem teprve po té, co vlastník odevzdá obecnímu úřadu revizní zprávu

- plně postačí kabel CYKY 5C x 2,5

***

Zastupitelstvo obce Tismice přijalo na své schůzi dne 8. 12. 2016 následující usnesení k výstavbě vodovodu a kanalizace, a to vč. návrhu darovacích smluv.

Usnesení č. 6a/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Tismice a Společností Tismice, jejímž předmětem je výstavba tlakové kanalizace Tismice a veřejného vodovodu pro obce Tismice a Limuzy. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací do 30. 11. 2017. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu doby plnění Příkazní smlouvy o poskytnutí služeb TDI formou dodatku č. 1, přičemž doba plnění se mění na dobu od listopadu 2016 do ledna 2018, přičemž ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce uzavřením smluv a jejich zveřejněním na profilu zadavatele. Zastupitelstvo se při výběru dodavatele – zhotovitele vodovodních přípojek, bude řídit vnitřní směrnicí obce č. 28 k veřejným zakázkám.

Usnesení č. 6b/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že pro výstavbu tlakové kanalizace v Tismicích byla zvolena technologie PRESKAN.

Usnesení č. 6c/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby obec z důvodu zajištění výstavby vodovodních a kanalizačních přípojek v části Tismice uzavírala smlouvy o výstavbě části vodovodní přípojky a podružného kanalizačního řadu (pro nepodnikatelské stavby s trvalým pobytem bezúplatně, pro nepodnikatelské stavby bez trvalého pobytu za 15 000,- Kč, pro stavby k podnikání za úplné náklady) a vodovodních přípojek v části Limuzy smlouvy o bezúplatné výstavbě části vodovodní přípojky. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce dopracováním přesné citace smluv ve spolupráci s právním zástupcem obce a zastupiteli a pověřuje OÚ Tismice jejich následným uzavřením s vlastníky nemovitostí.

Usnesení: č. 6d/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje záměr přijmout po kolaudaci vodovodu a kanalizace v obci obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace s tím, že poplatek bude stanoven v maximální výši a že od poplatku budou osvobozeni poplatníci, kteří splní všechny následující podmínky:

  1. uzavřou do 15. 2. 2017 s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice”, vztahující se k nemovitosti, jejíž vlastník je poplatníkem a podmínky smlouvy jsou poplatníkem splněny v dohodnutých termínech
  2. předmětná nemovitost bude napojena na kanalizaci, ukončen jiný způsob likvidace odpadních vod z celého funkčního celku předmětné nemovitosti a uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá,
  3. předmětná nemovitost bude napojena na vodovod (vodovodní přípojka ukončená vodoměrem) a uzavřena smlouva o dodávkách vody do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá. Důvodová zpráva: zde ke stažení

Usnesení č. 6e/9/2016: Zastupitelstvo obce Tismice v souladu s § 84 odst. 1, Zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby obec Tismice z důvodu zajištění dalších prostředků na rozvoj veřejné infrastruktury obce uzavírala smlouvy označené „Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice“ a na základě těchto smluv přijímala dary ve výši 10 000,- Kč od vlastníků staveb v Limuzích, ve výši 22 000,- Kč od vlastníků bytových jednotek v Tismicích a ve výši 30 000,- Kč od vlastníků staveb v Tismicích. Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy – varianty dle k.ú., typu a počtu vlastníků a dle data úhrady (Příloha 4a-h, základní varianta) a pověřuje OÚ Tismice dohodnutím časových variant poskytnutí daru a uzavřením smluv s vlastníky nemovitostí.

 

OBEC TISMICE BUDE V TERMÍNU DO 15. 2. 2017 UZAVÍRAT S MAJITELI NEMOVITOSTÍ DAROVACÍ SMLOUVY. OBEC UPŘEDNOSTŇUJE PLATBY PŘEVODEM NA ú.č. 6124151/0100, VS číslo popisné.

Veškeré platby mimo úhrady celé částky předem lze individuelně dohodnout.

NÁSLEDOVAT BUDOU smlouvy o výstavbě části vodovodní přípojky a podružného kanalizačního řadu DLE USNESENÍ Č. 6c/9/2016.

Základní varianta darovací smlouvy podle typu nemovitosti a počtu vlastníků:

Příloha OZ č. 4a_9_2016_darovací smlouva Limuzy jeden vlastník FO_ již zaplaceno

Příloha OZ č. 4b_9_2016_darovací smlouva Limuzy jeden vlastník podnikatel_již zaplaceno

Příloha OZ č. 4c_9_2016_darovací smlouva Limuzy více vlastníků FO_již zaplaceno

Příloha OZ č. 4d_9_2016_darovací smlouva RD Tismice jeden vlastník FO, již zaplaceno

Příloha OZ č. 4e_9_2016_darovací smlouva RD Tismice více vlastníků FO_již zaplaceno

Příloha OZ č. 4f_9_2016_darovací smlouva objekt Tismice jeden vlastník podnikatel_již zaplaceno

Příloha OZ č. 4g_9_2016_darovací smlouva bytové domy Tismice jeden vlastník bytu_již zaplaceno

Příloha OZ č. 4h_9_2016_darovací smlouva bytové domy Tismice více vlastníků bytu_již zaplaceno

***

Dne 9. 11. 2016  se v Kulturním domě v Tismicích uskutečnila veřejná schůze k výstavbě kanalizace a vodovodu; zápis zde ke stažení

Přílohou č.1 zápisu je PROHLÁŠENÍ NEZÁJMU O PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI V ČÁSTI OBCE TISMICE zde ke stažení; nutno odevzdat do 20.11.2016.

Přílohou č.2 zápisu je PROHLÁŠENÍ ZÁJMU O PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI V ČÁSTI OBCE TISMICE (je určeno pro ty, kteří nejsou zahrnuti do projektu a něž se nevztahuje vydané vodoprávní povolení) zde ke stažení; prodlouženo - nutno nejpozději do 31. 12. 2016. Obec Tismice následně po dohodě zajistí vydání územního rozhodnutí a vodoprávního povolení.

Přílohou č.3 zápisu je Technický popis realizace podružného kanalizačního řadu, šachty a čerpadla na pozemcích vlastníků jednotlivých nemovitostí: zde ke stažení; revizi elektro (viz technický popis v příloze) je nutno doručit Obecnímu úřadu Tismice do 30. 6. 2017.

 

Zájem o připojení na vodovod byl již dříve vyjádřen přihláškou, nyní u nových zájemců prozatím postačí telefonicky nebo e-mailem. Obec Tismice zajistí hromadné vydání územního souhlasu.

 

Do konce roku 2016 jsou plánovány práce na:

1. budování hlavních kanalizačních a vodovodních řadů v místních komunikacích části Tismice

2. budování přístupové komunikace k vodojemu v Limuzích

Ohledně budování podružných kanalizačních řadů, šachet, vodovodních přípojek atd. budou majitelé nemovitostí kontaktování zhotovitelem za účelem vyhotovení pasportu nemovitosti a domluvení přesného místa napojení objektu v průběhu prosince 2016 - ledna 2017. Za účelem pasportizace objektů bude pořizována fotodokumentace. Každý nechť si v předstihu ověří místo výstupu splaškové kanalizace ze svého objektu a dále místo vstupu stávajícího vodovodního potrubí do objektu, vč. hloubky jejich uložení. Rovněž tak uložení ostatních sítí.

 

9. 11. 2016 

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

VODOVOD: zde ke stažení

KANALIZACE: zde ke stažení

 

24. 10. 2016 

Tismice – splašková kanalizace – komise Ministerstva zemědělství ČR schválila dotaci ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů 26,246 mil. Kč. Konečná dotace je tedy ve výši 15,748 mil. Kč.

Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy – komise Ministerstva zemědělství ČR schválila dotaci ve výši 60% z celkových uznatelných nákladů 34,707 mil. Kč. Konečná dotace je tedy ve výši 20,824 mil. Kč.

 

13. 10. 2016 

Komunikace s občany:

1. občané budou o výstavbě vodovodu a kanalizace, která se bude přímo dotýkat jejich nemovitostí, informování na VEŘEJNÉ SCHŮZI; tato bude svolána po té, co obec Tismice od MZe ČR obdrží smluvní podmínky pro přidělení dotace

Finance:

1. k uzavření darovací smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice po jejím schválení v zastupitelstvu obce Tismice budou občané vyzváni během listopadu roku 2016; termín úhrady do 31. 12. 2016

2. na základě darovací smlouvy a složením daru na účet obce Tismice bude poplatník (majitel nemovitosti) po nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace od poplatku osvobozen

3. obec Tismice uzavřela s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru ve výši 25.000.000,- Kč

4. obec Tismice uzavřela se Středočeským krajem Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 4.000.000,- Kč

LOGO sTŘEDOČESKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo obce Tismice ve spolupráci s právníkem připravuje:

1. text budoucí Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace; vyhláška vstoupí v platnost a nabude účinnosti po kolaudaci stavby vodovodu a kanalizace; cca počátkem roku 2018

2. text Darovací smlouvy na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice

3. návrh Dohody mezi obcí Tismice a Městem Český Brod ve věci příspěvku obce Tismice na intenzifikaci ČOV v Liblicích

 

*********************************************************************************************************

 

20. 6. 2016 Oznámení o zadání veřejné zakázky na profilu zadavatele:

zde ke stažení, nebo na:https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/660420

Smlouva o dílo: zde ke stažení

 

Dne 18. 5. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo obce Tismice na doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na akci "Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“.

Hodnoceno bylo celkem 5 nabídek a na základě nabídkové ceny bylo sestaveno pořadí uchazečů takto:

1. "Společnost Tismice", sídlo společnosti Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,

vedoucí společník nebo správce: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČ: 25075543

společník: IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257

 

2. HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068338

 

3. I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 60838531

 

4. PRESSKAN systém, a.s., Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov, IČ: 60743824

 

5. VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201

 

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

"Společnost Tismice", sídlo společnosti Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice,

vedoucí společník nebo správce: STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČ: 25075543

společník: IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257

cena: 60 953 743,37 Kč bez DPH

 

Dne 18. 5. 2016 schválilo  Zastupitelstvo obce Tismice návrh příkazní smlouvy společnosti Stavební poradna s.r.o. na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu akce POSKYTNUTÍ ÚVĚRU NA DOFINANCOVÁNÍ STAVBY „TISMICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ a „VEŘEJNÝ VODOVOD PRO OBCE TISMICE A LIMUZY“.

 

Dne 18. 5. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo obce Tismice na doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Technický dozor investora při realizaci akce Tismice – splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy“.

Hodnoceny byly celkem 3 nabídky a na základě nabídkové ceny bylo sestaveno toto pořadí uchazečů:

1. ŽP PROJEKT s.r.o., IČ:27510999, se sídlem Nábřeží Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III

 

2. MEDIUM projekt v.o.s., IČ: 64790584, Pernerova 168, 530 02 Pardubice

 

3. Ing. František Pravec, PC PROJEKT - projekční kancelář, IČ:44403445, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl

 

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

ŽP PROJEKT s.r.o., IČ:27510999, se sídlem Nábřeží Karla Čapka 597, 537 01 Chrudim III

cena: 864.000,- Kč bez DPH

Scan uzavřené příkazní smlouvy je dostupný na odkaze:https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235776  nebo scan příkazní smlouvy zde ke stažení

 

********

 

Dne 28. 4. 2016 obdržela obec Tismice výzvu Ministerstva zemědělství k předložení Žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory, Žádosti o evidenci akce a dalších souvisejících dokumentů (dokumentace k výběrovému řízení, smlouvy, posudky...) a to v termínu do 30.9.2016:

VÝZVA zde ke stažení

Požadované dokumenty odeslala obec Tismice dne 8. 9. 2016.

********

Dne 25. 4. 2016 zasedla hodnotící komise schválená Zastupitelstvem obce Tismice dne 29.3.2016.

Komise ve složení:

Ing. Jiří Hlavatý

Ing. Zdeněk Pytelka

Ing. Martina Zdražilová

Petr Heřtus

Ing. Martina Gabrielová

se seznámila s odbornými posudky a protokoly vyhotovenými STAVEBNÍ PORADNOU, s.r.o., které podrobně okomentovala Ing. Martina Gabrielová a s originály předložených nabídek.

Hodnotící komise vyhotovila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek celkem od pěti dodavatelů. Komise sestavila pořadí předložených nabídek. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude předložena Zastupitelstvu obce Tismice.

Zastupitelstvo na svém příštím jednání vydá (schválí) Rozhodnutí zadavatele  o výběru nejvhodnější nabídky a schválí smlouvu o dílo.

*********

ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY VODOVODU A KANALIZACE - únor 2016 

Formulář Oznámení o zakázce odeslaný dne 26/02/2016 k vyhlášení Tismice - splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy byl dne 29.02.2016 uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek. 

Formulář je dostupný na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/647118.