Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

1.8.2018

Výzva k hospodárnému využití odběrů vody

Vzhledem ke stávající a stále se zhoršující celorepublikové hydrogeologické situaci, včetně území ORP Český Brod, vyzývá vodoprávní úřad občany i právnické osoby, aby v co největší míře hospodárně využívali odběry jak povrchové vody (vodní nádrže a toky), tak podzemní vody (domovní studny) i vody z veřejných vodovodů. Zejména omezili odběry vody pro účely mytí aut a techniky, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků.

Ing. Rostislav Vodička

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

V Českém Brodě, dne 1.8.2018

***

23. 7. 2018

Vážení vlastníci nemovitostí - č.p. 18 a č.ev. 5 v Limuzích, dále vlastníci nemovitostí - kostel a autoservis na St. 311 v Tismicích.

Obec Tismice Vás vyzývá k urychlenému uzavření odběratelských smluv na odběr pitné vody z veřejného vodovodu, popř. likvidaci splaškové vody.

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (více na úřední desce; zakomponováno ve smlouvách o odběru pitné vody)

Dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pouze pro osobní potřebu na dobu od 1.6.2018 do 31.8.2018.

Zároveň se zakazuje v těchto obcích používat v uvedené době pitnou vodu z veřejného vodovodu na zálivku zeleně, napouštění bazén, mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů vody (studní) apod.

Vodu z veřejného vodovodu je možné používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

Opatření se vztahuje na obce a jejich části:

Břežany IINová Ves II, Rostoklaty, Tismice, LimuzyTlustovousy, Tuklaty

Výzva VODOSu Kolín: zde ke stažení

                                   ***   ***   ***   ***   ***

Ukázka zapojení vodovodu v rozporu se zákonem a odběratelskou smlouvou. Přívod ze studny a potrubí z veřejného vodovodu je svedeno do jednoho rozvodu pokračujícího do domu!!! 

nesprávně provedený rozvod vody v nemovitosti

čl. II smlouvy:

Odběratel je povinen užívat vodovodní přípojku a vnitřní vodovod takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve Vodovodu Tismice. Přípojka ani vnitřní vodovod nesmí být jakkoliv propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, a to ani přes uzavíratelné šoupě, jednosměrný ventil či jen dočasně (přepínání je zakázané).

čl. V smlouvy:

Pro případ prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku podle této smlouvy, se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit oprávněné smluvní straně za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem a tímto sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu provozovateli ve výši 5 000,- Kč:

 1. v případě neoprávněného odběru vody z Vodovodu Tismice,

 2. znemožnění přístupu k vodoměru,

 3. používání vnitřního vodovodu v rozporu s čl. II.

 

Ukazatelé  jakosti dodávané vody:

vápník: 30,10 mg/l

hořčík: 18,20 mg/l

dusičnany: 14,10 mg/l

 

AKTUÁLNĚ K 23.7.2018

-ZÁJEM O OTEVŘENÍ ŠOUPĚTE PROJEVÍ ODBĚRATEL SMS (605488049) VE TVARU: "voda_číslo popisné_ano"

 

 

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE:

Kolik bude stočné?

Stočné bylo stanoveno Zastupitelstvem obce Tismice dne 9.4.2018 ve výši  37,00 Kč/m3 bez DPH (42,55 vč. 15 % DPH). Stočné má jednosložkovou formu.

Motivační opatření:

Ti, kteří se připojí do 30. 6. 2018, budou mít stočné do konce roku 2018 se slevou 18,- Kč bez DPH /m3

(dle Prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění příloha 19 zák. o vodovodech a kanalizacích, se použije směrné číslo tj. 35 m3 / rok / os)

 

Pokyny pro užívání kanalizace

Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby – při osazení čerpadla, návod k používání. Zároveň svým podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Tismice doporučuje se s předaným návodem znovu seznámit. Je vhodné též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Níže jsou uvedena ta nejzásadnější pravidla:

Do kanalizace, resp. do Čerpací šachty se nesmí dostat:

 - písek, kamínky, hlína apod.

 - vlákniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky (pozor ani ty, u nichž výrobce garantuje jejich samovolné rozložení!!!), textilie

 - pevné předměty – dřevo, kameny, hračky

-  agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy

 - tuky, oleje z fritovacího hrnce apod., (provozovny s kuchyní musí osadit před čerpací šachtu lapač tuků)

- odpad z kuchyňského drtiče

- dešťové vody

Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně prohlédnout, čistit proudem vody. U bytových domů byly osazeny česlicové koše, které by měly zachytit největší nečistoty. Každý vlastník bytového domu byl měl zajistit kontrolu a pravidelné čištění těchto košů. FOTO: česlicový koš

Co dělat v případě poruchy?

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba, aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu předaného f. Presskan. Pokud si sami nevíte rady, voláte obecní úřad (321 622 422), který zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře.

Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo na místě poradí nebo jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad bude čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.

 

Vodovod

Kolik bude vodné?

Vodné bylo stanoveno Zastupitelstvem obce Tismice dne 9.4.2018 ve výši  37,00 Kč/m3 bez DPH (42,55 vč. 15 % DPH).  Vodné má jednosložkovou formu.

 

Pokyny pro užívání vodovodu

Po instalaci vodoměru si každý může připravit rozvody vodovodu – ty budou napojeny za vodoměrem z pohledu od vstupu do šachty nebo nemovitosti. Každý vodoměr je cejchován. Šoupě na hlavním řadu však zůstane zavřeno do té doby, než budou provedeny desinfekční proplachy řadů a Krajskou hygienickou stanicí potvrzeny laboratorní výsledky vody. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze provozovatel, tj. pouze pracovník obce. Tzn. že pustit vodu do nemovitosti, tj. zprovoznit vodovodní přípojku není možné dříve, než tak učiní provozovatel.

Obec Tismice upozorňuje, že pro vodu ze stávajícího zdroje (studny) a vodu z veřejného vodovodu nesmí být používáno stejné potrubí. Potrubí nesmí být propojeno ani přes uzavřené šoupě. Možnost přepínání je zakázána. Ten, kdo provozovateli výše uvedeným způsobem zhorší kvalitu vody nebo způsobí jinou havárii veřejného vodovodu, je za způsobenou škodu (obecné ohrožení) zodpovědný v plném rozsahu.

Po zprovoznění vodovodní přípojky provozovatelem, je třeba nechat odtéct vodu, která v přípojce po dobu výstavby zůstala stát a umožnit proplach přípojky dostatečným množstvím pitné vody.

 

Provoz

Obec Tismice zaměstnala na dohodu pana Jiřího Kozu, Jaroslava Dittricha, Václava Suse ml. a dále pověřila jejich koordinací místostarostu obce, pana Petra Heřtuse. S těmi to lidmi se budete setkávat v případě odečtů vodoměrů, kontroly napojení a v případě poruchy zařízení. Záruční servis technologie kanalizace (mimo drobných provozních závad odstraněných výše uvedenými pracovníky obce) bude provádět dodavatel technologie – společnost PRESSKAN system, a.s., středisko Mukařov. Jako záruční však budou uznány jen „nezaviněné“ poruchy. To bude klást velké nároky na všechny uživatele technologie, koncové zákazníky, tedy občany.

 

Jak bude probíhat napojování nemovitostí, které nebyly z akce dokončené 27.12.2017 (dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby Tismice – splašková kanalizace a Veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy) realizovány?

vodovod – v souladu s platným stavebním povolením, lze napojit jen stávající zástavbu, tj. zástavbu zkolaudovanou k 27.12.2017. Z kapacitních důvodů skupinového vodovodu Škvorec nelze další zástavbu až do plánovaného navýšení kapacity vodovodu připojit. Navýšení kapacity vodovodu se předpokládá v horizontu cca 5 let a je zcela v kompetenci vlastníka skupinového vodovodu. Obec nemá možnost tuto skutečnost ovlivnit.

kanalizace – obec Tismice má na základě Smlouvy o provozně souvisejících kanalizacích s městem Český Brod garantováno množství odpadních vod v objemu 680 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato hodnota počítá s rozvojem obce v souladu s platným územním plánem a umožňuje tedy napojovat i nové nemovitosti, zkolaudované po 27. 12. 2017. A to až do naplnění smluvní kapacity.

 

Napojení dle výše uvedených podmínek je tedy možné pouze:

 • s písemným souhlasem provozovatele (obce Tismice)
 • v souladu s technickými požadavky provozovatele (obce Tismice
 • v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválenou Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017 

 

Povinnosti poplatníků plynoucí z platné Obecně závazné vyhlášky obce Tismice č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, schválené Zastupitelstvem obce Tismice dne 11. 12. 2017 usnesením č. 9/7/2017. Vyhláška je řádně zveřejněna na www.tismice.cz a obecní vývěsce.

Poplatníkem dle výše uvedené vyhlášky je každý majitel nemovitosti.

Úvodem je potřeba říci, že převážná většina nemovitostí je (nebo v brzké době bude) na vodovod a kanalizaci napojena, a proto také bude při splnění všech podmínek níže uvedených od poplatků osvobozena. Důležité je dodržet lhůty a podmínky ve vyhlášce definované, tj:

 

Část čtvrtá (OZV č. 3/2017)

Osvobození od poplatku a snížení poplatku

Čl. 7

 1. Od poplatku je osvobozena obec Tismice a jí zřízené organizace.
 2. Od poplatku je osvobozen poplatník, který zároveň splní následující podmínky:

      a)  do 15. 12. 2017 uzavřel s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na  rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice”, vztahující se k nemovitosti, která je hlavní stavbou na funkčním celku, který je předmětem poplatku,

      b) předmětná nemovitost bude napojena na kanalizaci, ukončen jiný způsob likvidace odpadních vod z celého funkčního celku předmětné nemovitosti a uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá (tato podmínka platí pouze pro část Tismice),

      c) předmětná nemovitost bude napojena na vodovod (vodovodní přípojka ukončená vodoměrem a uzavřena smlouva o dodávkách pitné vody) do 12 měsíců ode dne, kdy předmětná nemovitost tuto možnost získá.

3.    Pokud poplatník uzavřel s obcí Tismice smlouvu označenou jako „Darovací smlouva na rozvoj veřejné infrastruktury obce Tismice” vztahující se k nemovitosti, která je hlavní stavbou na funkčním celku, který je předmětem poplatku, ale nesplnil podmínky pro osvobození dle odst. 2, snižuje se mu poplatek o výši prokazatelně jím poskytnutého daru na základě této smlouvy, maximálně však do výše 90% poplatku.

Co dělat? Jak jako občan zjistím, zda budu nebo nebudu od poplatku osvobozen? Postupně si odpovím na otázky:

 

1.         Uzavřel jsem darovací smlouvu dle odst. a? ANO (jdu na otázku 2)

            Uzavřel jsem darovací smlouvu dle odst. 2a? NE (dostavím se na obecní úřad ke  splnění ohlašovací povinnosti a uhradím poplatek)

 

2.       Uzavřel jsem smlouvu o likvidaci odpadních vod dle odst. 2b nebo tak učiním do 27.12.2018?

ANO (ohlašovací povinnost splním vyplněním formuláře ohlašovací povinnosti při uzavírání smlouvy a budu od poplatku osvobozen; učiním tak tedy zároveň při jedné návštěvě obecního úřadu, kdy půjdu podepsat smlouvu)

NE smlouvu jsem neuzavřel a ani tak do 27.12.2018 neučiním (kontaktuji obecní úřad; od vyměřeného poplatku mi bude dle odst. 3 odečtena hodnota daru)


Uzavřel jsem smlouvu o odběru pitné vody dle odst. 2c nebo tak učiním do 27.12.2018?

ANO (ohlašovací povinnost splním vyplněním formuláře ohlašovací povinnosti při uzavírání smlouvy a budu od poplatku osvobozen; učiním tak tedy zároveň při jedné návštěvě obecního úřadu, kdy půjdu podepsat smlouvu)
 

NE smlouvu jsem neuzavřel a ani tak do 27.12.2018 neučiním (kontaktuji obecní úřad; od vyměřeného poplatku mi bude dle odst. 3 odečtena hodnota daru)
 

Poplatníci, kteří nejsou v souladu s vyhláškou č. 3/2017 od poplatků osvobozeni, tj. ti, kteří možnost připojení na vodovod nebo kanalizaci měli (kolem jejich nemovitosti vede kanalizační nebo vodovodní řad), ale nevyužili jí, jsou povinni neprodleně se dostavit na Obecní úřad a splnit svou ohlašovací povinnost vyplněním formuláře. Zároveň jsou povinni poplatek uhradit. Musí tak učinit do dvou měsíců od data kolaudace, resp. měli tak učinit do 27. 2. 2018.  PROTOŽE SE JEDNÁ O ZCELA NOVÝ, DOSUD NEPOUŽÍVANÝ POPLATEK, BUDE OBECNÍ ÚŘAD KE SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI TOLERANTNÍ. ŽÁDÁME VŠAK VŠECHNY MAJITELE, ABY SE SPLNĚNÍM OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI NEOTÁLELI A DALI VĚC DO POŘÁDKU CCA DO 30 DNŮ OD UVEŘEJNĚNÍ TOHOTO ČLÁNKU.